Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij SAVE Jeugdbescherming?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Wel cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Maatregel

Haalbaarheidsonderzoek Gedragsbeïnvloedende maatregel

Reading Time: < 1 minuutleestijd

De Raad voor de Kinderbescherming kan opdracht geven om de haalbaarheid van een gedragsbeïnvloedende maatregel te onderzoeken. Dit wordt een haalbaarheidsonderzoek genoemd.

Het onderzoek

De Raad voor de Kinderbescherming stelt doelen vast waaraan een kind, samen met zijn of haar ouders, moet werken om te voorkomen dat hij of zij opnieuw een delict pleegt. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek bekijkt een medewerker van SAVE Jeugdbescherming of het kind bereid is mee te werken aan het bereiken van deze doelen en het uitvoeren van een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM).

Hiervoor zal de medewerker SAVE een aantal gesprekken voeren met het kind en met de ouders. Tijdens deze gesprekken legt de medewerker uit wat een gedragsbeïnvloedende maatregel inhoudt. De medewerker SAVE kan de ouders ook vragen om met hun kind een gesprek te hebben bij een zorgaanbieder (bijvoorbeeld De Waag).

Wat gebeurt er daarna?

Na afloop van de zittingen stelt de medewerker SAVE een haalbaarheidsrapport op. Tijdens de rechtszitting vraagt de Raad voor de Kinderbescherming de rechter om een gedragsbeïnvloedende maatregel. Het haalbaarheidsonderzoek wordt besproken. Als het kind schuldig wordt bevonden, bepaalt de rechter of het kind een gedragsbeïnvloedende maatregel of een andere straf zal krijgen.

Meewerken: niet verplicht, wel verstandig

Het werkt in het voordeel van het kind als hij of zij en zijn/haar ouders meewerken aan het haalbaarheidsonderzoek. De medewerker SAVE informeert de rechter over hun houding en gedrag tijdens het onderzoek. De rechter zal hiermee rekening houden bij het bepalen van de straf voor het kind.

Werken ze mee aan het onderzoek? Dan krijgt het kind een plan op maat om te werken aan zijn/haar eigen toekomst.

Werken ze niet mee? Dan hebben zij ook weinig invloed op wat de rechter zal beslissen. De rechter kan alsnog besluiten om een gedragsbeïnvloedende maatregel op te leggen. Niet meewerken betekent dus niet dat het kind geen gedragsbeïnvloedende maatregel krijgt.

Veelgestelde vragen

  This is an anchorlink
 • Wat is het verschil tussen SAVE Jeugdbescherming en Veilig Thuis?
  Veilig Thuis Utrecht Veilig Thuis komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid, als er sprake is van geweld of vermoedens van geweld. Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Iedereen kan bellen met Veilig Thuis: mensen die zichzelf onveilig voelen, maar ook mensen die zich zorgen maken over een ander. Als je bijvoorbeeld iemand uit de buurt bent of leerkracht of huisarts. Men kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie en advies, ook bij twijfel. Veilig Thuis geeft advies over wat de beller zelf kan doen als er sprake is van een onveilige situatie. Men kan ook een melding doen van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Soms is snel duidelijk welke problemen er spelen. Dan kan Veilig Thuis helpen om hulp te organiseren door het lokale team, het SAVE-team of door Veilig Thuis zelf. In andere gevallen is eerst onderzoek nodig omdat niet duidelijk is wat er aan de hand is. Als er sprake is van een crisissituatie, komt Veilig Thuis direct in actie. Men kan 24 uur per dag, 7 dagen per week bij Veilig Thuis terecht. Veilig Thuis is altijd kortdurend betrokken. De gebiedsgerichte SAVE-teams kunnen voor langere tijd betrokken zijn. Veilig Thuis op een rij:
   • Veilig Thuis is er voor jeugdigen en volwassenen 0-100 jaar
   • Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
   • Veilig Thuis:
    • Geeft advies, consult en leidt toe naar passende hulp
    • Doet onderzoek naar zorgen omtrent onveiligheid
    • Verzorgt crisisinterventie
    • Voert aanpak huiselijk geweld uit
    • Voert de procesregie bij een tijdelijk huisverbod
    • Verzorgt motiveringstrajecten voor volwassenen (SAVE-begeleiding)
   • Veilig Thuis werkt intensief samen met de lokale hulpverleners, de medische keten, de veiligheidsketen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, politie en openbaar ministerie, en de SAVE-teams. Veilig Thuis is altijd kortdurend betrokken. De gebiedsgerichte SAVE-teams kunnen voor langere tijd betrokken zijn.
  Gebiedsgerichte SAVE-teams De gebiedsgerichte SAVE-teams richten zich specifiek op gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar, waar vragen of zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van de kinderen. Lokale teams pakken alle vragen rondom gezinnen zo breed mogelijk op. Maar voor een kleine groep gezinnen is die hulp niet genoeg. Zij hebben te maken met ernstige problemen: kindermishandeling, verslaving, psychiatrische problemen, ernstig schoolverzuim of crimineel gedrag. Sommige kinderen en ouders lukt het niet daar verbetering in aan te brengen. Om te zorgen dat deze kinderen veilig kunnen opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen, is er meer nodig. Hier komt de expertise van de medewerker uit het SAVE-team van pas. De medewerker SAVE wordt door de lokale hulpverlener of Veilig Thuis ingeschakeld als de veiligheid van een kind in het geding is of als een criminele carrière dreigt. Soms is alleen een advies aan het lokale team voldoende, maar de medewerker SAVE kan ook enkele maanden aanschuiven en samenwerken met de ouders, het kind, het netwerk rondom het gezin én met de lokale hulpverleners die al bij het gezin betrokken zijn. De medewerker SAVE maakt samen met de betrokkenen een grondige analyse van wat er goed gaat en wat er nodig is om de situatie veilig te maken. Leidt dit alles onvoldoende tot verbetering? Dan kan de medewerker van het SAVE-team met het lokale team een Jeugdbeschermingstafel organiseren. Samen met het gezin en een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming wordt dan gekeken wat er nodig is om een onderzoek door de Raad te voorkomen. Mocht een onderzoek toch nodig zijn, dan voert de Raad een onafhankelijk onderzoek uit of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is om tot verandering te komen en zorgen te verminderen. De kinderrechter oordeelt en doet uitspraak. Is een maatregel nodig dan voert de medewerker van het SAVE-team deze uit en kan ook weer vragen deze op te heffen. De medewerker SAVE blijft betrokken totdat een kind weer veilig is en het gezin zelf verder kan, eventueel samen met de lokale hulpverleners. SAVE Jeugdbescherming op een rij:
   • SAVE Jeugdbescherming is er voor jeugdigen van 0-23 jaar
   • SAVE Jeugdbescherming is bereikbaar tijdens kantooruren.
   • In geval van crisis buiten kantooruren kan veilig Thuis Utrecht ingeschakeld worden. Zij zorgen ook voor de verdere afstemming met de betrokken SAVE-medewerker.
   • SAVE Jeugdbescherming:
    • Geeft advies en consult bij zorgen rondom de veiligheid van jeugdige
    • Voert in afstemming met Veilig thuis Utrecht onderzoek naar zorgen omtrent de veiligheid van jeugdigen uit
    • Biedt hulp en begeleiding, zowel in het vrijwillig kader als bij een gedwongen maatregel (jeugdbescherming en/of jeugdreclassering)
    • Zorgt voor crisishulp (buiten kantoortijden geïnitieerd door Veilig Thuis Utrecht.
  SAVE-partners De William Schrikker Stichting en het Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering werken ook op basis van de SAVE-werkwijze en werken net zoals de SAVE-teams van SAVE Jeugdbescherming intensief samen met de lokale teams. Deze SAVE-partners voeren in samenwerking met elkaar alle onderdelen uit van de brede jeugdbescherming: in het vrijwillig kader begeleiding om een maatregel te voorkomen en in het gedwongen kader jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Zij hebben zich daarbij gespecialiseerd op bijzondere doelgroepen. SAVE Jeugdbescherming zorgt dat zij ingeschakeld worden indien hun expertise nodig is. Een melder hoeft zich dus niet af te vragen of hun specialisme nodig is. De Raad voor de Kinderbescherming is ook een SAVE-partner. De Raad adviseert de partners over nut en noodzaak van een raadsonderzoek. Als het nodig is, kan SAVE Jeugdbescherming direct aansluitend op een melding ook de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.
 • This is an anchorlink
 • Wie zijn de SAVE-partners?
  • De afdeling Jeugdbescherming & Jeugdreclassering van de William Schrikker Stichting (WSS) en het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering.
  • De William Schrikker Stichting  heeft speciale expertise op het terrein van hulpverlening aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met een beperking.
  • Het Leger des Heils is er voor gezinnen en jeugdigen die de levensbeschouwelijke achtergrond van het Leger des Heils onderschrijven en voor jeugdigen en gezinnen die veelvuldig wisselen van woonplaats.
 • This is an anchorlink
 • Wat kun je verwachten van een medewerker SAVE?
  Een medewerker SAVE biedt SAVE-begeleiding. Dat betekent dat de medewerker – een rol waarvoor veel verschillende namen bekend zijn jeugd- en gezinsprofessional, specialist veiligheid, gezinsmanager, gezinsvoogd, voogd of jeugdreclasseerder – een gezin begeleiding biedt.
   • Een onderdeel van de begeleiding kan een uitgebreider onderzoek zijn, maar dat hoeft niet. De begeleiding bestaat o.a. uit samen bespreken wat nodig is en voorwaarden stellen
   • Plan maken en uitvoeren
   • Als het plan niet werkt volgt een Jeugdbeschermingstafel. Dit kan uitmonden in een verzoek van de Raad aan de kinderrechter om een kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken.
  Op het moment dat de intensieve samenwerking met het lokale team en de medewerker SAVE van Samen Veilig Midden-Nederland de veiligheid van kinderen en jongeren niet garandeert is zwaarder ingrijpen nodig. De Raad van de Kinderbescherming wordt dan erbij betrokken en zal onderzoek doen. Dit kan ertoe leiden dat de Raad bij de kinderrechter verzoekt om een ondertoezichtstelling (OTS) of een gezagsbeëindiging. Ook kan een kind in het kader van een OTS tijdelijk uit huis geplaatst worden (UHP), alleen als de kinderrechter daartoe een machtiging verleent. Een kind dat onder voogdij staat van Samen-Veilig Midden-Nederland woont doorgaans niet meer bij zijn of haar juridische ouders, maar in een pleeggezin of alternatieve woonvorm zoals een instelling.
 • This is an anchorlink
 • Hoe lang is een SAVE-team betrokken?
  Dat hangt ervan af. Het SAVE-team kan ingeschakeld worden voor een adviesvraag vanuit het lokale team. Een medewerker SAVE is dan veelal maar eenmalig betrokken en adviseert de lokale hulpverlener. Soms is een medewerker SAVE ook betrokken bij enkele gesprekken bij het gezin thuis. Het kan ook zijn dat een medewerker uit het SAVE-team betrokken wordt voor een (nader) onderzoek naar de thuissituatie. Aansluitend is er SAVE begeleiding die maximaal zeven maanden duurt. Het kan ook zijn dat het kind een jeugdbeschermingsmaatregel of jeugdreclasseringsmaatregel door de rechter opgelegd heeft gekregen. Het kind en het gezin krijgen dan  begeleiding van een medewerker SAVE die de maatregel uitvoert voor zolang de maatregel door de kinderrechter is opgelegd.
 • This is an anchorlink
 • Wat is een SAVE-team?
  Een SAVE-team bestaat uit gemiddeld 10 medewerkers die gebiedsgericht werken. Dat betekent dat zij nauw aansluiten bij de lokale situatie. Samen Veilig Midden-Nederland werkt in zes regio’s en bestaat uit 27 SAVE-teams.
 • This is an anchorlink
 • Is er verschil tussen SAVE Jeugdbescherming, de medewerker SAVE en de SAVE-werkwijze?
  SAVE Jeugdbescherming komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van een kind of jongere. SAVE Jeugdbescherming voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen en is als gecertificeerde instelling gerechtigd maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren. SAVE Jeugdbescherming is dus een organisatie van mensen die begeleiding biedt bij preventieve jeugdbescherming in het vrijwillig kader en maatregelen uitvoert op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

  De medewerker SAVE is een jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder die werkt bij SAVE Jeugdbescherming. De medewerker SAVE is verantwoordelijk voor het bieden van aanvullende begeleiding in samenwerking met het lokale team (0-18 jaar), voor het uitvoeren van jeugdbeschermingsmaatregelen (0-18 jaar) en jeugdreclasseringsmaatregelen (12-23 jaar). Een medewerker SAVE is in de praktijk een jeugd- en gezinsprofessional. Andere benamingen zijn specialist veiligheid,  gezinsmanager, gezinsvoogd, voogd of jeugdreclasseerder, jeugdzorgwerker en jeugd- en gezinsprofessional.

  De werkwijze die bij SAVE Jeugdbescherming en door medewerkers SAVE wordt gehanteerd, heet de 'SAVE-werkwijze'. In de SAVE-werkwijze ligt de nadruk op het samen met de betrokkenen werken aan het herstel van een veilige ontwikkeling van kinderen en een veilig thuis voor kinderen. Het woordje 'SAVE' in de SAVE-werkwijze staat dan ook voor SAmen werken aan VEiligheid. Deze werkwijze wordt door verschillende gecertificeerde instellingen in Nederland gebruikt, waaronder SAVE Jeugdbescherming. De SAVE-werkwijze betekent dus niet meteen dat er sprake is van SAVE Jeugdbescherming of een medewerker SAVE, aangezien ook andere organisaties in Nederland deze werkwijze hanteren.
 • This is an anchorlink
 • Hoe is de samenwerking tussen gemeenten en SAVE Jeugdbescherming vormgegeven?
  SAVE Jeugdbescherming biedt advies en hulp wanneer de veiligheid of ontwikkeling van een kind wordt bedreigd en haakt aan:
   • als hulpverleners op lokaal niveau ondersteuning nodig hebben bij de begeleiding van een kind en/of gezin;
   • als er justitiële maatregelen nodig zijn om de problemen binnen een gezin op te lossen;
   • of als een kind strafbare feiten pleegt en crimineel afglijden dreigt.
  SAVE Jeugdbescherming doet onderzoek en biedt begeleiding zodat, waar mogelijk samen met het gezin, de betrokken lokale hulpverleners een veilige thuissituatie kan worden bereikt en om te voorkomen dat gedwongen kinderbeschermingsmaatregelen nodig zijn om de thuissituatie te verbeteren. SAVE Jeugdbescherming voert ook jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit en oefent de voogdij uit als niet op een andere manier in het gezag van een kind kan worden voorzien. Alle gemeenten in Flevoland (6) en Utrecht (26) hebben contracten met SAVE Jeugdbescherming voor de inzet van preventieve en andere jeugdbeschermingsmaatregelen en/of jeugdreclassering.
 • This is an anchorlink
 • Hoe is SAVE Jeugdbescherming ontstaan?
  In 2015 is de Jeugdwet ingevoerd. Deze wet regelt hoe de jeugdzorg In Nederland georganiseerd is. Met het invoeren van de Jeugdwet werden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Voorheen lag deze verantwoordelijkheid bij de provincies. Er veranderde veel in de jeugdzorg. In 2015 is Samen Veilig Midden-Nederland ontstaan uit een fusie van Bureau Jeugdzorg Utrecht en Bureau Jeugdzorg Flevoland. De jeugdbescherming en jeugdreclassering van beide bureaus zijn ondergebracht bij de dienst SAVE Jeugdbescherming van Samen Veilig Midden-Nederland. Voorafgaand aan alle veranderingen hebben wij met gemeenten en andere hulpverlenende nagedacht over hoe wij goed met elkaar kunnen samenwerken. Daar is onder andere de werkwijze SAVE uit ontstaan. SAVE staat voor SAmen werken aan VEiligheid. In die werkwijze ligt de focus op het samen met betrokkenenwerken aan herstel van een veilige ontwikkeling van kinderen en een veilig thuis voor kinderen.
 • This is an anchorlink
 • Wat doet SAVE Jeugdbescherming?
  In opdracht van de gemeenten in de provincies Utrecht en Flevoland voert SAVE Jeugdbescherming maatregelen uit op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit gebeurt door de gebiedsgerichte SAVE-teams. SAVE Jeugdbescherming heeft ook een belangrijke rol in het voorkomen van maatregelen. Om dicht bij de cliënt te kunnen werken, is SAVE Jeugdbescherming regionaal georiënteerd opgezet en werken we vanuit meerdere locaties: in Almere, Amersfoort, Nieuwegein, Utrecht en Veenendaal. In totaal zijn er 27 SAVE-teams werkzaam voor 34 gemeenten. Lokale teams van de gemeenten schakelen SAVE Jeugdbescherming in als vrijwillige hulpverlening niet (meer) toereikend is, als de veiligheid van kinderen (0-18) in gevaar is, of als jongeren afglijden (of dreigen af te glijden) naar criminaliteit. De medewerker SAVE legt de verbinding met het gezin, het netwerk en de lokale hulpverlening. Zij werken nauw samen, eventueel ook met andere hulpverlenende instanties, de politie en scholen. Samen wordt gewerkt aan het herstellen van een veilige situatie voor de opvoeding en het opgroeien of aan een nieuwe start zonder criminaliteit. Samen zetten zij stappen om een blijvende verbetering te realiseren. Medewerkers van SAVE Jeugdbescherming kunnen de rol van gezinsvoogd, voogd en jeugdreclasseerder vervullen.

Nieuwsbrief aanmelding

Blijf op de hoogte van al ons laatste nieuws! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.