Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij SAVE Jeugdbescherming?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Wel cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Begrippenlijst

Vaktermen? Je zult ze best vaak tegenkomen. Maar waar hebben we het dan eigenlijk over? Hier lichten we een aantal veelvoorkomende vaktermen kort toe.

A

  This is an anchorlink
 • AVG
  AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming. Dit zijn Europese wetten die regelen hoe wij met jouw persoonlijke gegevens om moeten gaan. Die weten regelen bijvoorbeeld wie er in jouw dossier mag kijken, hoe wij informatie over jou moeten beveiligen en met wie wij die informatie mogen delen. Hier lees je meer over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens >
 • This is an anchorlink
 • Autoriteit Persoonsgegevens
  Bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht van iedereen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die dit grondrecht bewaakt. Deze toezichthouder zorgt ervoor dat bedrijven en organisaties zich aan de privacywetgeving houden. Meer lees je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens >
 • This is an anchorlink
 • Ambulante hulp
  Hulp die bij iemand thuis wordt gegeven.
 • This is an anchorlink
 • Advocaat
  Een advocaat helpt iemand die bij de rechter moet komen. Hij of zij weet alles over rechten, plichten en de wet. De advocaat doet tijdens de zitting het woord.
 • This is an anchorlink
 • Aanwijzing
  Van de medewerker krijg je een brief waarin staat wat jij en/of jouw ouders moeten doen. Dit wordt ook wel een schriftelijke aanwijzing genoemd. Als jullie niet doen wat in de aanwijzing staat, neemt de medewerker actie. In de brief staat ook wat hij of zij dan gaat doen. Ook bij strafzaken (Jeugdreclassering) kan de medewerker een schriftelijke aanwijzing geven.
 • This is an anchorlink
 • Aanhouding
  Als de politie vermoedt dat jij iets gedaan hebt dat niet mag, houden ze je aan of te wel ze nemen je mee naar het politiebureau.

B

  This is an anchorlink
 • Buurtteam
  Buurtteams(ook wel wijkteam of lokaal team genoemd) zijn teams die in jouw gemeente hulp bieden aan inwoners. Hulp bij vragen over geld, wonen, gezondheid, maar ook bij vragen over opgroeien en opvoeden. Als een buurtteam zich ernstig zorgen maakt kunnen zij SAVE Jeugdbescherming vragen om mee te kijken naar of het wel goed gaat met jouw opvoeding.
 • This is an anchorlink
 • Bevel tot binnentreding
  Officieel papier waarop staat dat de politie een huis binnen mag gaan. Ook als de mensen die daar wonen dit niet willen.
 • This is an anchorlink
 • Betrokkenen
  iemand die met jouw situatie thuis te maken heeft en die daarom ‘betrokken’ is bij de hulp die jij van SAVE Jeugdbescherming krijgt. Dat kan je opa, oma, oom, tante, buurvrouw of een andere bekende van jou zijn.
 • This is an anchorlink
 • Beroepsregister
  Jij moet hulp krijgen van een professionele jeugdzorgwerker. Iemand met de juiste vakkennis en diploma’s. Iemand die die vakkennis ook bijhoudt. Om zeker te weten dat de medewerker de juiste diploma’s heeft en zijn of haar vakkennis bijhoudt, is een beroepsregister ingevoerd. Voor jeugd- en gezinsprofessional is dat het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Onze medewerkers SAVE moeten zich registreren in dat register. Heb je te maken met een medewerker van SAVE Jeugdbescherming? Dan kun je vragen naar zijn of haar registratienummer. Zo kun je nagaan of een medewerker geregistreerd is. Lees meer over de beroepsregistratie >
 • This is an anchorlink
 • Beroepscode
  Een medewerker SAVE Jeugdbescherming moet handelen volgens bepaalde normen die passen bij het beroep. De beroepscode Jeugd- & gezinsprofessionals helpt hem daarbij. De beroepscode ondersteunt de medewerker bij het maken van afwegingen en het nemen van besluiten. De code biedt geen kant-en-klare oplossingen, maar helpt bij het afwegen en het onderbouwen van keuzes. Medewerkers toetsen hun eigen handelen aan de beroepscode. Lees meer over de beroepscode >
 • This is an anchorlink
 • Beschikking door de kinderrechter
  Brief waarin staat wat de kinderrechter besloten heeft.
 • This is an anchorlink
 • Bemiddeling
  Als er problemen zijn waar twee partijen samen niet uitkomen, dan kan iemand helpen. Die luistert naar beide partijen en probeert er samen uit te komen. Bijvoorbeeld als een cliënt een probleem heeft met een medewerker.
 • This is an anchorlink
 • Begeleide Bezoekregeling
  Soms mag jij alleen contact hebben met één van je ouders als daar iemand bij is. Dat heet begeleid bezoek. Je ziet die ouder dan op een afgesproken tijd samen met bijvoorbeeld de medewerker van SAVE Jeugdbescherming of een andere hulpverlener.

C

  This is an anchorlink
 • Cliënt/cliëntsysteem
  Een kind dat te maken krijgt met SAVE Jeugdbescherming noemen wij onze cliënt. Ook de ouders en/of verzorgers van dat kind noemen wij cliënt. Eigenlijk is iedereen die helpt om de problemen aan te pakken onze cliënt. Al die mensen samen noemen wij soms ook wel het cliëntsysteem.
 • This is an anchorlink
 • Civiel recht/familierecht
  Civiel recht zijn alle regels van ons wetboek waarin staat hoe mensen met elkaar om moeten gaan. Iedereen moet zich aan de wet houden.

D

  This is an anchorlink
 • Dossier
  Om jou te kunnen helpen verzamelt SAVE Jeugdbescherming gegevens over jou en jouw gezin. Die gegevens bewaren wij in een dossier over jou. In dat dossier staan gegevens zoals: jouw naam, adres, geboortedatum en Burgerservicenummer (BSN). Ook staat in het dossier informatie die SAVE Jeugdbescherming over jouen jouw gezin heeft ontvangen of heeft verzameld. Meestal hebben jullie die informatie zelf gegeven. Maar ook de huisarts of bijvoorbeeld de school kan informatie gegeven hebben. Al die informatie bij elkaar noemen wij ‘jouw dossier’.
 • This is an anchorlink
 • Diagnose
  Zoeken naar de oorzaak van de problemen noemt men ook wel ‘diagnosticeren’. De diagnose beschrijft dan de oorzaak van jouw problemen.
 • This is an anchorlink
 • Detentie
  Als jij in de gevangenis zit, zit jij in ‘detentie’.
 • This is an anchorlink
 • Delict
  Iets waarvan de wet zegt dat dat niet mag. Het kan gaan om een overtreding of een misdrijf.
 • This is an anchorlink
 • Dagvaarding
  Officiële brief met een oproep dat je voor de rechtbank moet verschijnen omdat je verdacht wordt van een strafbaar feit.

F

  This is an anchorlink
 • Familiegroepsplan
  Als jullie te maken krijgen met SAVE Jeugdbescherming dan gaan jullie een plan maken om de problemen aan te pakken en te zorgen dat het thuis veilig genoeg is om daar op te groeien. Kiezen jullie ervoor om dit plan te maken zonder dat de medewerker van SAVE jullie daarbij helpt? Dan noemen we het plan een familiegroepsplan. In dat plan staat hoe jullie de problemen aan gaan pakken. Wat kunnen jullie zelf doen? Gaat jullie netwerk helpen? Hoe? Wie doet wat? Welke hulp hebben jullie verder nodig? Hier lees je meer >

G

  This is an anchorlink
 • Griffier
  De persoon die tijdens een rechtszitting alles opschrijft wat belangrijk is. Zo is later altijd bekend wat er gezegd is.
 • This is an anchorlink
 • Gezinsvoogd
  De gezinsvoogd is de medewerker die toezicht houdt op het kind bij een ondertoezichtstelling. SAVE Jeugdbescherming noemt deze medewerker een Jeugdbeschermer. Als een kinderrechter jou onder toezicht heeft geplaatst, voert de jeugdbeschermer deze ondertoezichtstelling uit. De ouder en het kind moeten de aanwijzingen van de jeugdbeschermer opvolgen.
 • This is an anchorlink
 • Gespecialiseerde jeugdhulp (of zorgaanbieder)
  Gespecialiseerde hulp wordt geboden door een zorgaanbieder. Zorgaanbieder is een term die gebruikt wordt voor een organisatie die specifieke vormen van hulp biedt. Bij ons biedt zo’n zorgaanbieder gespecialiseerde vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld pleegzorg, ambulante hulp, dagbehandeling, kamertraining of medisch kinderdagverblijf.
 • This is an anchorlink
 • Gesloten plaatsing of gesloten jeugdzorg
  Ben jij ‘gesloten geplaatst’, dan woon jij in een instelling waar de deur op slot is. Je mag er dus niet zomaar uit. Er gelden strenge regels en heel duidelijke afspraken. De kinderrechter beslist over een gesloten plaatsing. Vind hij ook dat het voor jou beter is om gesloten geplaatst te worden? Dan geeft hj een machtiging af. Dat heet een ‘machtiging gesloten plaatsing’. Alleen met zo’n machtiging kun jij gesloten geplaatst worden. Dat kan dus niet zomaar. Daar moet een hele goede reden voor zijn, anders geeft de kinderrechter geen machtiging.
 • This is an anchorlink
 • Gerechtshof (of Hof)
  Dit zijn drie rechters die nog eens kijken naar een beslissing van de kinderrechter bij de rechtbank. Ze kijken dan heel uitgebreid naar de genomen beslissing. Een beslissing van het Hof gaat boven een beslissing van de kinderrechter bij de rechtbank.
 • This is an anchorlink
 • Geheimhoudingsplicht
  De medewerker hoort veel over jou en jouw gezin. Dat mag hij of zij niet zomaar  doorvertellen. Hij of zij heeft een geheimhoudingsplicht en mag die informatie dus niet zomaar doorvertellen. Aan sommige mensen mag hij of zij dat wel. Bijvoorbeeld mensen die mee moeten beslissen over wat er gaat gebeuren, bijvoorbeeld een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming of een kinderrechter.
 • This is an anchorlink
 • Gegrond verklaren / ongegrond verklaren
  Als jij een klacht indient over de medewerker bij de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland, dan gaat die commissie jouw klacht toetsen. Als zij vinden dat jouwklacht terecht is, verklaren zij de klacht ‘gegrond’. Vinden zij jouw klacht niet terecht? Dan verklaren zij jouw klacht ‘ongegrond’.
 • This is an anchorlink
 • Gedragswetenschapper of gedragsdeskundige
  Iemand die kennis heeft over het gedrag van kinderen en volwassenen. Een gedragswetenschapper heeft aan de universiteit gestudeerd. Bij SAVE Jeugdbescherming is de gedragswetenschapper meestal een orthopedagoog of een psycholoog. De gedragswetenschapper helpt de medewerker bij moeilijke vragen of ingewikkelde situaties. Samen bekijken ze wat een goede aanpak kan zijn.
 • This is an anchorlink
 • Gecertificeerde Instelling
  SAVE Jeugdbescherming is onderdeel van een gecertificeerde instelling. Dat betekent dat SAVE Jeugdbescherming maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering mag uitvoeren. En dat SAVE Jeugdbescherming dat doet volgens bepaalde regels. Die regels zijn vastgelegd in het ‘Normenkader’ . De Jeugdwet regelt dat.  Het Keurmerkinstituut bekijkt regelmatig of SAVE Jeugdbescherming zich aan die regels houdt. Hier lees je meer >

H

  This is an anchorlink
 • Hoger beroep
  Als jullie het niet eens zijn met een besluit van de kinderrechter, dan kun je daartegen in hoger beroep gaan. Een andere rechter bekijkt het besluit dan opnieuw. Dat gebeurt bij het Gerechtshof.

I

  This is an anchorlink
 • In verzekering stellen
  Als de politie jou verdenkt van dat jij iets gedaan hebt wat niet mag, dan houden ze jou vast in de politiecel. We zeggen dan dat jij ‘in verzekering bent gesteld’.
 • This is an anchorlink
 • In bewaring stellen
  De rechter-commissaris (iemand van de rechtbank) besluit dat jij maximaal 14 dagen vast moet blijven zitten. Wij zeggen dan dat jij 14 dagen ‘ in bewaring bent gesteld’. Daarna kom je weer voor een andere rechter.

J

  This is an anchorlink
 • Justitiële jeugdinrichting (JJI)
  Dit is een jeugdgevangenis. Je kan er niet uit zonder toestemming van de rechter.
 • This is an anchorlink
 • Justitie
  Justitie is een verzamelnaam voor overheidsonderdelen die het recht moeten handhaven. Meestal worden hiermee rechters en het Openbaar Ministerie bedoeld.
 • This is an anchorlink
 • Jurist
  iemand die heeft doorgeleerd aan de universiteit over rechten en de wet. De juristen van SAVE Jeugdbescherming weten alles over de wetten en regels die voor kinderen en ouders gelden. De jeugdbeschermers van SAVE Jeugdbescherming vragen de juristen vaak om advies. Zo weten zij zeker dat zij bijvoorbeeld jouw rechten goed naleven en de uitspraak van de rechter goed begrijpen.
 • This is an anchorlink
 • Jeugdzorgprofessional of jeugdzorgwerker
  De medewerker van SAVE Jeugdbescherming (de jeugdbeschermer) die samen met jou en jouw gezin zorgt dat het weer goed gaat thuis wordt ook wel de jeugdzorgprofessional of de jeugdzorgwerker genoemd.. Andere namen voor deze medewerker zijn jeugdbeschermer, gezinsvoogd, jeugdreclasseerder of jeugdreclasseringswerker SAVE Jeugdbescherming noemt deze medewerker Jeugdbeschermer.
 • This is an anchorlink
 • Jeugdstrafrecht
  Dit is het strafrecht dat geldt voor jongeren tot 18 jaar oud (soms tot 23 jaar oud). Iedereen tussen 12 en 18 jaar die iets doet dat niet mag, kan vervolgd worden. De rechter bepaald volgens het jeugdstrafrecht welke straf jij opgelegd krijgt. Dat kan bijvoorbeeld een taakstraf of jeugddetentie zijn, Na je 18de verjaardag doet de rechter dat volgens het volwassen strafrecht. Daar gelden andere, meestal zwaardere, straffen.
 • This is an anchorlink
 • Jeugdreclasseerder of jeugdreclasseringsmedewerker
  Een jeugdreclasseerder is een medewerker die een jeugdreclasseringsmaatregel uitvoert. Soms wordt deze medewerker ook wel jeugdreclasseringswerker genoemd. De medewerker begeleidt een jongere met zo’n maatregel. Het doel is om zaken op orde te krijgen, zodat de jongere niet meer met politie of justitie te maken krijgt. De jongere moet zich aan de afspraken met de jeugdreclasseerder houden. SAVE Jeugdbescherming noemt deze medewerker liever Jeugdbeschermer.
 • This is an anchorlink
 • Jeugdreclassering
  Jeugdreclassering is een maatregel die de kinderrechter kan opleggen als een jongere iets gedaan heeft wat niet mag van de wet. Bijvoorbeeld iets heeft gestolen of gespijbeld heeft. Een medewerker van SAVE Jeugdbescherming (de jeugdbeschermer) helpt de jongere om zich aan de wet te houden. De hulp is verplicht.
 • This is an anchorlink
 • Jeugdbescherming
  Jeugdbescherming is een maatregel die de kinderrechter op kan leggen als er sprake is van een onveilige opvoedsituatie. Die maatregel kan een ondertoezichtstelling zijn of een voogdijmaatregel. Een medewerker van SAVE Jeugdbescherming (de jeugdbeschermer) gaat met jou en jouw gezin aan de slag om de problemen aan te pakken. De hulp van de jeugdbeschermer is verplicht.
 • This is an anchorlink
 • Jeugdbeschermer
  De jeugdbeschermer is de medewerker van SAVE Jeugdbescherming die jou en jouw gezin begeleidt. Heeft de kinderrechter een jeugdbeschermingsmaatregel of een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd? Dan voert de jeugdbeschermer die uit.

K

  This is an anchorlink
 • Kinderrechter
  Dit is de rechter bij een rechtbank die er speciaal is voor alle zaken die gaan over kinderen en jongeren. Hij of zij neemt beslissingen, zoals een ondertoezichtstelling. Of dat een kind uit huis geplaatst moet worden. Deze rechter kan ook straf opleggen aan een jongere die iets gedaan heeft wat niet mag volgens de wet.
 • This is an anchorlink
 • Keurmerkinstituut
  Het Keurmerkinstituut certificeert organisaties in zorg, welzijn, jeugdzorg en kinderopvang op basis van een aantal vastgestelde normen en eisen (normenkader).Alleen met een certificaat van het Keurmerkinstituut mag een organisatie maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering uitvoeren. Een organisatie met een certificaat van het Keurmerkinstituut wordt ook wel een gecertifieerde instelling genoemd. Hier lees je meer >
 • This is an anchorlink
 • Kantonrechter
  Deze rechter neemt beslissingen over eenvoudige strafzaken, zoals verkeersdelicten en spijbelen.

L

  This is an anchorlink
 • Lokaal team
  Lokale teams (ook wel wijkteam of buurtteam genoemd) zijn teams die in jouw gemeente hulp bieden aan inwoners. Hulp bij vragen over geld, wonen, gezondheid, maar ook bij vragen over opgroeien en opvoeden. Als een lokaal team zich ernstig zorgen maakt kunnen zij SAVE Jeugdbescherming vragen om mee te kijken naar of het wel goed gaat met jouw opvoeding.
 • This is an anchorlink
 • Leerstraf
  Een leerstraf is een soort cursus, een straf waardoor jij iets leert. Het doel is dat iemand die iets gedaan heeft dat tegen de wet is, dit niet nog een keer gaat doen.
 • This is an anchorlink
 • Leerplicht
  Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Ouders of verzorgers moeten hen inschrijven op een school en zij moeten ook echt naar school. Dit wordt gecontroleerd door een leerplichtambtenaar. Ben jij leerplichtig, maar ga jij niet naar school? Dan kan de leerplichtambtenaar daar een boete of een straf voor opleggen. Kun jij voor langere tijd niet naar school? Dan kijkt de leerplichtambtenaar mee naar hoe jullie toch zorgen dat jij geen achterstand gaat oplopen.

M

  This is an anchorlink
 • Misdrijf
  Dit is een zwaarder strafbaar feit, zoals diefstal, inbraak of overval.
 • This is an anchorlink
 • Melding
  Iemand uit jouw omgeving maakt zich ernstig zorgen over de situatie bij jou thuis. Zij kunnen dan een melding doen bij Veilig Thuis. Daarmee vragen zij Veilig Thuis om uit te gaan zoeken of de zorgen terecht zijn en of er hulp moet komen.
 • This is an anchorlink
 • Machtiging uithuisplaatsing
  Als de kinderrechter besluit dat jij (tijdelijk) niet thuis kunt wonen, dan geeft hij of zij een machtiging uithuisplaatsing af. Jij kunt dan voor korte of langere tijd niet meer bij jouw ouder(s) wonen. Je gaat dan wonen in een pleeggezin of instelling. Alleen als de kinderrechter zo’n machtiging afgeeft kun jij (meestal tijdelijk) ergens anders moeten gaan wonen. Zonder zo’n machtiging mag dat alleen als jouw ouders en jij dat zelf willen.
 • This is an anchorlink
 • Machtiging gesloten plaatsing
  Ben jij ‘gesloten geplaatst’, dan woon jij in een instelling waar de deur op slot is. Je mag er dus niet zomaar uit. Er gelden strenge regels en heel duidelijke afspraken. De kinderrechter beslist over een gesloten plaatsing. Vind hij ook dat het voor jou beter is om gesloten geplaatst te worden? Dan geeft hij een machtiging af. Dat heet een ‘machtiging gesloten plaatsing’. Alleen met zo’n machtiging kun jij gesloten geplaatst worden. Dat kan dus niet zomaar. Daar moet een hele goede reden voor zijn, anders geeft de kinderrechter geen machtiging.
 • This is an anchorlink
 • Maatregel
  Een maatregel is een beslissing die kan worden opgelegd door een kinderrechter. Voorbeelden van maatregelen zijn ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering. Het gevolg is dat een medewerker van SAVE Jeugdbescherming mee gaat beslissen over het kind met een maatregel.

N

  This is an anchorlink
 • Netwerk
  Familie, vrienden, kennissen of andere bekenden van jullie die jou en jouw gezin kunnen en willen gaan helpen bij het oplossen van een probleem.

O

  This is an anchorlink
 • Overtreding
  Een licht strafbaar feit, zoals spijbelen, vandalisme of wildplassen.
 • This is an anchorlink
 • Ouderlijk gezag
  Het ouderlijk gezag regelt dat jouw ouders verantwoordelijk zijn voor jou tot je 18 jaar bent. Jouw ouders mogen als zij het ouderlijk gezag hebben belangrijke beslissingen nemen over jou. Bijvoorbeeld naar welke school jij gaat. Bij een ondertoezichtstelling blijven ouders het ouderlijk gezag houden. Maar zij mogen niet alles meer alleen beslissen. Dat moeten zij doen in overleg met de jeugdbeschermer van bijvoorbeeld SAVE Jeugdbescherming. Hier lees je meer over de Ondertoezichtstelling > Bij voogdij hebben ouders geen ouderlijk gezag meer. Jij krijgt dan een voogd. Die voogd neemt dan belangrijke beslissingen. Hier lees je meer over voogdij >
 • This is an anchorlink
 • Oproep (van de kinderrechter)
  Officiële brief van de rechtbank waarin staat wanneer een zitting plaatsvindt en waar dat is. Deze brief stuurt de rechtbank aan de ouders en de jongere vanaf 12 jaar.
 • This is an anchorlink
 •  Openbaar Ministerie (OM)
  Wordt jij verdacht van iets wat niet mag volgens de wet? En ben je opgepakt? Dan krijg je te maken met het Openbaar Ministerie (OM). Het OM is geen echt ministerie, maar het is wel een overheidsinstantie. Het OM is de enige instantie in Nederland die een  verdachte voor de strafrechter kan brengen.
 • This is an anchorlink
 • Onvoorwaardelijke straf
  Een straf die de kinderrechter oplegt is onvoorwaardelijk als jij hem uit moet voeren. Er is geen andere optie.
 • This is an anchorlink
 • Onherroepelijk
  Gaan jullie niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de kinderrechter? De andere partij ook niet? Of zijn de termijnen voorbij? Dan moet de straf die de kinderrechter heeft opgelegd uitgevoerd worden. De straf is dan onherroepelijk.
 • This is an anchorlink
 • Ondertoezichtstelling (OTS)
  Een OTS is een kinderbeschermingsmaatregel die alleen door de kinderrechter kan worden opgelegd. Een OTS betekent dat een gezin een gezinsvoogd krijgt aangewezen. De gezinsvoogd helpt ouder(s) om de situatie thuis weer op orde te krijgen, zodat jij thuis veilig kunt opgroeien. Hier lees je meer >
 • This is an anchorlink
 • Omgangsregeling
  Afspraak over hoe jouw ouders en jij met elkaar omgaan. Wanneer mogen jullie elkaar zien? Wanneer woon jij waar? Al dat soort dingen worden geregeld in een omgangsregeling.
 • This is an anchorlink
 • Officier van justitie
  De officier van justitie is de persoon op de rechtbank die vertelt waarom de politie de jongere heeft opgepakt en wat er moet gebeuren. De officier van justitie eist straf of kan straf opleggen. Hij of zij leidt ook het politieonderzoek.

P

  This is an anchorlink
 • Professional
  Professional is een term die gebruikt wordt voor iemand die een bepaald beroep uitoefent. Voor ons is een professional: iemand die met kinderen, jongeren en of gezinnen werkt of in zijn of haar werk te maken heeft met kinderen, jongeren en/of gezinnen.
 • This is an anchorlink
 • Proeftijd
  Heb jij een voorwaardelijke straf opgelegd gekregen door de rechter? Bijvoorbeeld een voorwaardelijke gevangenisstraf? Dan krijg jij de kans om niet naar de gevangenis te moeten. Je moet je dan gedurende een bepaalde periode houden aan bepaalde voorwaarden. Die periode noemen we een proeftijd. Gedurende die proeftijd moet jij je bijvoorbeeld laten begeleiden door de jeugdreclassering. Doe je dat zoals de rechter bepaald heeft dat je dat moet doen? Dan hoef je niet naar de gevangenis. Je voorwaardelijke straf wordt niet uitgevoerd. Doe je dat niet zoals dat zou moeten? Dan moet je alsnog naar de gevangenis. Je voorwaardelijke straf wordt alsnog uitgevoerd.
 • This is an anchorlink
 • Privacy-wetgeving
  Privacywetgeving (ook wel AVG genoemd) zijn Europese wetten die regelen hoe wij met jouw persoonlijke gegevens om moeten gaan. Die weten regelen bijvoorbeeld wie er in jouw dossier mag kijken, hoe wij informatie over jou moeten beveiligen en met wie wij die informatie mogen delen. Hier lees je meer over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens >
 • This is an anchorlink
 • Pleegzorg
  Als jij (tijdelijk) niet bij jouw ouder(s) kunt wonen, gaat iemand anders voor jou zorgen. Daar ga je ook wonen. Dat noemen we pleegzorg. Je gaat dan wonen bij een pleeggezin. Dit kunnen familie of vrienden zijn. Als dat niet kan, dan zoeken we een ander pleeggezin voor jou.
 • This is an anchorlink
 • Plan van aanpak
  Rapport waarin staat hoe het met jou gaat en wat er moet gebeuren om het bij jou thuis veilig te maken en beter te laten gaan.
 • This is an anchorlink
 • Plaatsing in een Jeugdinrichting (PIJ)
  Dit is een maatregel die door de rechter opgelegd wordt. De jongere wordt verplicht geplaatst in een jeugdinrichting voor behandeling van problemen. Tijdens een PIJ krijgt de jongere de kans om te leren zich anders te gedragen of een diploma te halen. Het doel is zorgen dat de jongere niet meer in de problemen komt.
 • This is an anchorlink
 • Parketpolitie
  Politie op de rechtbank.

R

  This is an anchorlink
 • Risicotaxatie
  Onderzoek waarbij SAVE Jeugdbescherming kijkt hoe het zit met jouw veiligheid. Kun jij thuis goed en veilig opgroeien?
 • This is an anchorlink
 • Recht op omgang
  Dit betekent dat jouw ouders en jij afspreken hoe jullie contact hebben: waar en wanneer zien jullie elkaar? Niet alle ouders hebben dit recht. Bijvoorbeeld als er een maatregel voogdij is of als een kind uit huis is geplaatst. Dan hangt het ervan af of contact in het belang van het kind is. Soms gebeurt het dat mensen hierover zelf geen goede afspraken kunnen maken. Dan kunnen ze aan de kinderrechter vragen om een beslissing over een omgangsregeling te nemen.
 • This is an anchorlink
 • Recht om gehoord te worden
  De kinderrechter vindt het belangrijk om van kinderen en jongeren vanaf 12 jaar te horen hoe zij zelf over hun situatie denken. Jij hebt dan ook het recht om door de kinderrechter gehoord te worden: het recht om jouw mening te geven aan de kinderrechter.
 • This is an anchorlink
 • Rechtbank
  De plaats waar de kinderrechter beslissingen neemt. Meestal is dit een officieel gebouw in een grotere plaats bij jouw woonplaats in de buurt. Elke regio heeft een rechtbank.
 • This is an anchorlink
 • Recidive
  Recidive betekent letterlijk ‘herhaling’. De term wordt vooral gebruikt waar het gaat om strafbare feiten. Dan betekent recidive: gaan mensen die ooit veroordeeld zijn opnieuw in de fout.
 • This is an anchorlink
 • Raad voor de Kinderbescherming:
  Organisatie die ingeschakeld wordt als er ernstige zorgen zijn over de veiligheid, ontwikkeling en opvoedsituatie van kinderen tot 18 jaar. Zij onderzoeken onafhankelijk hoe het met het kind gaat. Vinden zij dat het niet goed gaat met het kind? Dan brengen zij advies uit aan de kinderrechter over wat er moet gebeuren. De kinderrechter besluit wat er moet gebeuren. Website Raad voor de Kinderbescherming >
 • This is an anchorlink
 • Raadsonderzoek
  Na een raadsmelding onderzoekt de Raad voor de Kinderbescherming onafhankelijk hoe het gaat met jou. Dat onderzoek heet een raadsonderzoek. De raadsonderzoeker praat met jou, je ouders, de school en met hulpverleners. Als de Raadsonderzoeker vindt dat het niet goed gaat met jou, geeft de Raad voor de Kinderbescherming het onderzoek aan de kinderrechter. Die beslist wat er moet gebeuren. Bij strafzaken bedenkt de raadsonderzoeker wat er gedaan moet worden om te zorgen dat jij je aan de wet houdt en geen dingen meer doet die niet mogen volgens de wet. Soms is dat een straf, soms begeleiding, soms allebei.
 • This is an anchorlink
 • Raadsmelding
  Er zijn ernstige zorgen over jou en de situatie bij jou thuis. Maar jullie accepteren geen hulp. Dan kan er aan de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd worden om de situatie bij jullie thuis te onderzoeken. Dat heet een raadsmelding doen. Na een raadsmelding onderzoekt de Raad voor de Kinderbescherming onafhankelijk hoe het gaat met jou. Dat onderzoek heet een raadsonderzoek. De raadsonderzoeker praat met jou, je ouders, de school en met hulpverleners. Als de Raadsonderzoeker vindt dat het niet goed gaat met jou, geeft de Raad voor de Kinderbescherming het onderzoek aan de kinderrechter. Die beslist wat er moet gebeuren.
 • This is an anchorlink
 • Raadkamer
  Een zitting bij de rechtbank waarbij drie kinderrechters beslissen of een jongere vrij komt of nog langer vast moet blijven zitten.

S

  This is an anchorlink
 • Strafzitting
  De bijeenkomst op de rechtbank waarbij een of drie rechters beslissen of jij schuldig bent en zo ja, welke straf jij krijgt. Daarbij zijn de officier van justitie, de advocaat en de medewerker van SAVE Jeugdbescherming aanwezig. In veel gevallen zijn ook jouw ouders verplicht aanwezig. Iedereen mag iets zeggen over wat er gebeurd is en hoe het met jou gaat.
 • This is an anchorlink
 • Strafbaar feit
  Iets dat niet mag van de wet. Dit wordt ook wel een overtreding, misdrijf of delict genoemd.
 • This is an anchorlink
 • Strafblad
  Het rapport in de computer van justitie waarop staat wanneer jij je niet aan de wet gehouden hebt, wat jij hebt gedaan en wat voor straf je hebt gekregen.
 • This is an anchorlink
 • Schriftelijke aanwijzing
  Van de medewerker krijg je een brief waarin staat wat jij en/of jouw ouders moeten doen. Dit wordt ook wel een aanwijzing genoemd. Als jullie niet doen wat in de aanwijzing staat, neemt de medewerker actie. In de brief staat ook wat hij of zij dan gaat doen. Ook bij strafzaken (Jeugdreclassering) kan de medewerker een schriftelijke aanwijzing geven.
 • This is an anchorlink
 • Schorsing
  We spreken van een schorsing als jij onder voorwaarden wordt vrijgelaten uit het politiebureau of de gevangenis, maar nog wel een keer naar de rechtbank moet om te horen welke straf jij krijgt. Bij de schorsing gelden meestal voorwaarden waar jij je aan moet houden. Bijvoorbeeld naar school gaan, op tijd thuiskomen en je aan afspraken met de jeugdreclassering houden. Als je je er niet aan houdt, moet je alsnog zitten.
 • This is an anchorlink
 • Schoolverzuim
  Wanneer jij je niet houdt aan de leerplicht wet, spreken we van schoolverzuim.

T

  This is an anchorlink
 • Tuchtcollege (College van toezicht)
  Het Tuchtcollege (College van Toezicht) is belast met tuchtrechtspraak in eerste aanleg. Het College van Toezicht kan bij gegronde klachten tuchtmaatregelen opleggen. Hier lees je meer over tuchtrecht >
 • This is an anchorlink
 • Terugmelding
  Heb jij je niet gehouden aan de afspraken met de medewerkers van SAVE Jeugdbescherming? Dan schrijft die medewerker een brief die via de Raad voor de Kinderbescherming naar de officier van justitie gaat. In die brief staat dat het niet goed gaat met jou en wat jij gedaan of juist niet gedaan hebt. Die brief heet een terugmelding. De officier van justitie gaat dan kijken of jij weer voor de kinderrechter moet komen je opnieuw te straffen. De kinderrechter bepaalt uiteindelijk of dit echt moet gebeuren.
 • This is an anchorlink
 • Tenuitvoerlegging
  Jij moet de opgelegde straf (alsnog) uitvoeren.
 • This is an anchorlink
 • Taakstraf
  Een werkstaf of een leerstraf. Daarbij ben jij verplicht om bepaalde werkzaamheden uit te voeren of om iets te leren. Soms is een taakstraf een combinatie daarvan.

U

  This is an anchorlink
 • Uitspraak
  Bepaling van de rechter. Daarin staat welke jeugdbeschermingsmaatregel jij op gelegd krijgt. Bij jeugdreclassering hebben we het vaak over een vonnis. Daarin staat welke straf jij krijgt. Ook staat er aan welke voorwaarden jij je moet houden.
 • This is an anchorlink
 • Uithuisplaatsing (UHP)
  Als jij voor korte of langere tijd niet thuis kunt wonen, wordt je uit huis geplaatst. Dit kan alleen als jij en je ouder dit zelf willen of als de kinderrechter daarvoor een machtiging uithuisplaatsing afgeeft.

V

  This is an anchorlink
 • Voorwaardelijke straf
  Een voorwaardelijke straf is een straf die je opgelegd krijgt, maar die (nog) niet wordt uitgevoerd. Dat gebeurt wel als jij bijvoorbeeld weer met politie in aanraking komt of je niet aan de regels houdt die de kinderrechter aan de voorwaardelijke straf gekoppeld heeft. Het is eigenlijk een flinke waarschuwing van de kinderrechter waarbij hij jou laat weten wat er gebeurt als jij weer met politie in aanraking komt.
 • This is an anchorlink
 • Voorlopige Ondertoezichtstelling (VOTS)
  Een voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS) is een ondertoezichtstelling die voor drie maanden is uitgesproken. Meestal gebeurt dat bij een zeer ernstige en/of spoedsituatie. Er vindt dan niet van tevoren een uitgebreid onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming plaats. Dat uitgebreide onderzoek gebeurt in de drie maanden die de VOTS duurt.  Daarna beslist de Raad voor de Kinderbescherming of ze een ondertoezichtstelling (OTS) wil aanvragen. Hier lees je meer over de (V)OTS >
 • This is an anchorlink
 • Voorgeleiding
  Als jij vanaf het politiebureau naar de rechtbank moet, dan word jij voorgeleid. Op de rechtbank zit de rechter-commissaris. Die bekijkt dan of jij op een goede manier bent aangehouden en of alles volgens de wet is verlopen. Ook bepaalt de rechter-commissaris of jij naar huis mag of nog vast moet blijven zitten.
 • This is an anchorlink
 • Voogd/voogdij
  Als iemand anders dan je biologische ouders het ouderlijk gezag over jou heeft, dan noemen we dat voogdij. De persoon die dan het ouderlijk gezag heeft noemen we jouw voogd. Die voogd neemt dan belangrijke beslissingen over jou, bijvoorbeeld naar welke school jij gaat. Hier lees je meer over voogdij >
 • This is an anchorlink
 • Vonnis
  Uitspraak van de rechter. In het vonnis staat welke straf jij krijgt. Ook staat er aan welke voorwaarden jij je moet houden.
 • This is an anchorlink
 • Verzoekschrift
  Officiële brief aan de rechtbank waarin de medewerker van SAVE Jeugdbescherming de kinderrechter vraagt om een beslissing te nemen. Bijvoorbeeld om een maatregel te verlengen.
 • This is an anchorlink
 • Verweerschrift
  Officiële brief aan de rechtbank waarmee jullie aan kunnen geven jullie het niet eens zijn met het verzoekschrift.
 • This is an anchorlink
 • Vertrouwenspersoon
  De vertrouwenspersoon kan jou helpen bij vragen of klachten over de jeugdzorg. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en werkt bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). De vertrouwenspersoon is er om jou te informeren, te adviseren en zo nodig te ondersteunen. Hij of zij geeft antwoord op jouw vragen, geeft informatie over je rechten en je mogelijkheden. Bij klachten over de jeugdzorg kan de vertrouwenspersoon helpen om je klacht te verwoorden, in te dienen en te bespreken met de jeugdzorgmedewerker. De hulp van de vertrouwenspersoon is gratis. Op de website van het AKJ lees je meer over de vertrouwenspersoon >
 • This is an anchorlink
 • Veilig Thuis
  Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor jezelf, maar ook als je je zorgen maakt over de veiligheid van iemand anders kun je een beroep doen op Veilig Thuis; ook als professional. Of je nu vragen en vermoedens hebt, of het zeker weet. Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap.

W

  This is an anchorlink
 • William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering
  William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering voert maatregelen van jeugdbescherming en jeugdreclassering uit voor een specifieke doelgroep: voor kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met een beperking. Website William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering >
 • This is an anchorlink
 • Wijkteam
  Wijkteams (ook wel lokaal team of buurtteam genoemd) zijn teams die in jouw gemeente hulp bieden aan inwoners. Hulp bij vragen over geld, wonen, gezondheid, maar ook bij vragen over opgroeien en opvoeden. Als een lokaal team zich ernstig zorgen maakt kunnen zij SAVE Jeugdbescherming vragen om mee te kijken naar of het wel goed gaat met jouw opvoeding.
 • This is an anchorlink
 • Werkstraf
  Straf die eruit bestaat dat werk gedaan wordt zonder betaling. De Raad voor de Kinderbescherming zegt welk soort werk jij moet doen en waar. De kinderrechter zegt hoeveel uur jij onbetaald moet werken.

Z

  This is an anchorlink
 • Zorgaanbieder (of gespecialiseerde jeugdhulp)
  Zorgaanbieder is een term die gebruikt wordt voor een organisatie die specifieke vormen van hulp biedt. Bij ons biedt zo’n zorgaanbieder gespecialiseerde vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld pleegzorg, ambulante hulp, dagbehandeling, kamertraining of medisch kinderdagverblijf.
 • This is an anchorlink
 • Zitting (bij de kinderrechter)
  Een bijeenkomst bij de rechtbank, waarbij één of drie rechters een beslissing nemen. Hierbij zijn in ieder geval de kinderrechter en de griffier aanwezig. Jouw ouders mogen komen. Ben jij ouder dan 12 jaar? Dan mag ook jij komen. De raadsonderzoeker van de Raad voor de Kinderbescherming kan aanwezig zijn. De medewerker van SAVE Jeugdbescherming ook.

Staat het antwoord op je vraag er niet bij?

Neem contact op

Staat het antwoord op je vraag er niet bij?

Neem contact op

Veel vragen worden behandeld in onze folders

Bekijk al onze folders en downloads

Nieuwsbrief aanmelding

Blijf op de hoogte van al ons laatste nieuws! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Toestemming(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.