Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij SAVE Jeugdbescherming?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Wel cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Veelgestelde vragen

Over de rol van de overheid & gemeenten bij jeugdhulp

 • Hoe is de jeugdhulp in Nederland georganiseerd?
  In Nederland is het stelsel van jeugdhulp geregeld in de Jeugdwet. In deze wet is bepaald dat de gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdhulp. Jeugdhulp kan worden geboden tot de leeftijd van 23 jaar. Gemeenten organiseren de jeugdhulp op lokaal niveau door het opzetten van Centra voor Jeugd en Gezin, wijk- of buurtteams of bijvoorbeeld zorgloketten. Zij kopen gespecialiseerde vormen van zorg in bij zorgaanbieders en jeugdbescherming en jeugdreclassering bij gecertificeerde instellingen. Dat zijn instellingen die gecertificeerd zijn om jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregelen uit te voeren. Soms kopen gemeenten ook aanvullende jeugdhulp of preventieve jeugdbescherming (begeleiding) in bij een gecertificeerde instelling ter ondersteuning van de lokale hulpverlening.
 • Heeft iedere gemeente één lokaal team? Of meerdere?
  Veel gemeenten hebben een lokaal team of een wijkteam. Elke gemeente heeft dit op zijn eigen manier georganiseerd. Er zijn ook gemeenten die een zorgloket of een Centrum voor Jeugd en Gezin hebben dat voor de hele gemeente werkt.
 • Wat zijn lokale teams?
  Gemeenten organiseren de jeugdzorg op lokaal niveau door het opzetten van Centra voor Jeugd en Gezin, buurt- of wijkteams of bijvoorbeeld zorgloketten. De keuze hangt meestal af van het aantal inwoners, de demografische kenmerken en de aard van de zorgbehoeften van inwoners. Grotere gemeenten kiezen vaak voor het instellen van wijkteams, die werken in een bepaalde wijk of postcodegebied binnen de gemeente, dicht bij de inwoners. Elke gemeente heeft hiervoor een eigen benaming. Zo'n team wordt daarom ook wel een wijkteam genoemd. De teams of instanties werken altijd in de wijk en hebben als doel om de ondersteuning en hulp integraal en dicht bij het kind en gezin te organiseren. De teams of instanties zijn multidisciplinair. Ze houden zich bezig met preventie en ondersteuning en bieden hulp.
 • Welke rol heeft de landelijke overheid?
  Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet (jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zorgen voor de randvoorwaarden voor de gemeenten om hun taak uit te voeren (wetgeving, financiering). De regering wil daarnaast huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling bestrijden door voorlichtingscampagnes te ontwikkelen die ertoe bijdragen dat deze onderwerpen bespreekbaar worden.
 • Welke rol heeft de provincie nog?
  Gemeenten organiseren de jeugdzorg op lokaal niveau door het opzetten van Centra voor Jeugd en Gezin, buurt- of wijkteams of bijvoorbeeld zorgloketten. De keuze hangt meestal af van het aantal inwoners, de demografische kenmerken en de aard van de zorgbehoeften van inwoners. Grotere gemeenten kiezen vaak voor het instellen van wijkteams, die werken in een bepaalde wijk of postcodegebied binnen de gemeente, dicht bij de inwoners. Elke gemeente heeft hiervoor een eigen benaming. Zo'n team wordt daarom ook wel een wijkteam genoemd. De teams of instanties werken altijd in de wijk en hebben als doel om de ondersteuning en hulp integraal en dicht bij het kind en gezin te organiseren. De teams of instanties zijn multidisciplinair. Ze houden zich bezig met preventie en ondersteuning en bieden hulp.

Over SAVE Jeugdbescherming

 • Hoe is de samenwerking tussen gemeenten en SAVE Jeugdbescherming vormgegeven?
  SAVE Jeugdbescherming biedt advies en hulp wanneer de veiligheid of ontwikkeling van een kind wordt bedreigd en haakt aan:
   • als hulpverleners op lokaal niveau ondersteuning nodig hebben bij de begeleiding van een kind en/of gezin;
   • als er justitiële maatregelen nodig zijn om de problemen binnen een gezin op te lossen;
   • of als een kind strafbare feiten pleegt en crimineel afglijden dreigt.
  SAVE Jeugdbescherming doet onderzoek en biedt begeleiding zodat, waar mogelijk samen met het gezin, de betrokken lokale hulpverleners een veilige thuissituatie kan worden bereikt en om te voorkomen dat gedwongen kinderbeschermingsmaatregelen nodig zijn om de thuissituatie te verbeteren. SAVE Jeugdbescherming voert ook jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit en oefent de voogdij uit als niet op een andere manier in het gezag van een kind kan worden voorzien. Alle gemeenten in Flevoland (6) en Utrecht (26) hebben contracten met SAVE Jeugdbescherming voor de inzet van preventieve en andere jeugdbeschermingsmaatregelen en/of jeugdreclassering.
 • Hoe is SAVE Jeugdbescherming ontstaan?
  In 2015 is de Jeugdwet ingevoerd. Deze wet regelt hoe de jeugdzorg In Nederland georganiseerd is. Met het invoeren van de Jeugdwet werden gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Voorheen lag deze verantwoordelijkheid bij de provincies. Er veranderde veel in de jeugdzorg. In 2015 is Samen Veilig Midden-Nederland ontstaan uit een fusie van Bureau Jeugdzorg Utrecht en Bureau Jeugdzorg Flevoland. De jeugdbescherming en jeugdreclassering van beide bureaus zijn ondergebracht bij de dienst SAVE Jeugdbescherming van Samen Veilig Midden-Nederland. Voorafgaand aan alle veranderingen hebben wij met gemeenten en andere hulpverlenende nagedacht over hoe wij goed met elkaar kunnen samenwerken. Daar is onder andere de werkwijze SAVE uit ontstaan. SAVE staat voor SAmen werken aan VEiligheid. In die werkwijze ligt de focus op het samen met betrokkenenwerken aan herstel van een veilige ontwikkeling van kinderen en een veilig thuis voor kinderen.
 • Hoe lang is een SAVE-team betrokken?
  Dat hangt ervan af. Het SAVE-team kan ingeschakeld worden voor een adviesvraag vanuit het lokale team. Een medewerker SAVE is dan veelal maar eenmalig betrokken en adviseert de lokale hulpverlener. Soms is een medewerker SAVE ook betrokken bij enkele gesprekken bij het gezin thuis. Het kan ook zijn dat een medewerker uit het SAVE-team betrokken wordt voor een (nader) onderzoek naar de thuissituatie. Aansluitend is er SAVE begeleiding die maximaal zeven maanden duurt. Het kan ook zijn dat het kind een jeugdbeschermingsmaatregel of jeugdreclasseringsmaatregel door de rechter opgelegd heeft gekregen. Het kind en het gezin krijgen dan  begeleiding van een medewerker SAVE die de maatregel uitvoert voor zolang de maatregel door de kinderrechter is opgelegd.
 • Wat doet SAVE Jeugdbescherming?
  In opdracht van de gemeenten in de provincies Utrecht en Flevoland voert SAVE Jeugdbescherming maatregelen uit op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering. Dit gebeurt door de gebiedsgerichte SAVE-teams. SAVE Jeugdbescherming heeft ook een belangrijke rol in het voorkomen van maatregelen. Om dicht bij de cliënt te kunnen werken, is SAVE Jeugdbescherming regionaal georiënteerd opgezet en werken we vanuit meerdere locaties: in Almere, Amersfoort, Nieuwegein, Utrecht en Veenendaal. In totaal zijn er 27 SAVE-teams werkzaam voor 34 gemeenten. Lokale teams van de gemeenten schakelen SAVE Jeugdbescherming in als vrijwillige hulpverlening niet (meer) toereikend is, als de veiligheid van kinderen (0-18) in gevaar is, of als jongeren afglijden (of dreigen af te glijden) naar criminaliteit. De medewerker SAVE legt de verbinding met het gezin, het netwerk en de lokale hulpverlening. Zij werken nauw samen, eventueel ook met andere hulpverlenende instanties, de politie en scholen. Samen wordt gewerkt aan het herstellen van een veilige situatie voor de opvoeding en het opgroeien of aan een nieuwe start zonder criminaliteit. Samen zetten zij stappen om een blijvende verbetering te realiseren. Medewerkers van SAVE Jeugdbescherming kunnen de rol van gezinsvoogd, voogd en jeugdreclasseerder vervullen.
 • Wat is een SAVE-team?
  Een SAVE-team bestaat uit gemiddeld 10 medewerkers die gebiedsgericht werken. Dat betekent dat zij nauw aansluiten bij de lokale situatie. Samen Veilig Midden-Nederland werkt in zes regio’s en bestaat uit 27 SAVE-teams.
 • Wat is het verschil tussen SAVE Jeugdbescherming en Veilig Thuis?
  Veilig Thuis Utrecht Veilig Thuis komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid, als er sprake is van geweld of vermoedens van geweld. Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Iedereen kan bellen met Veilig Thuis: mensen die zichzelf onveilig voelen, maar ook mensen die zich zorgen maken over een ander. Als je bijvoorbeeld iemand uit de buurt bent of leerkracht of huisarts. Men kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie en advies, ook bij twijfel. Veilig Thuis geeft advies over wat de beller zelf kan doen als er sprake is van een onveilige situatie. Men kan ook een melding doen van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Soms is snel duidelijk welke problemen er spelen. Dan kan Veilig Thuis helpen om hulp te organiseren door het lokale team, het SAVE-team of door Veilig Thuis zelf. In andere gevallen is eerst onderzoek nodig omdat niet duidelijk is wat er aan de hand is. Als er sprake is van een crisissituatie, komt Veilig Thuis direct in actie. Men kan 24 uur per dag, 7 dagen per week bij Veilig Thuis terecht. Veilig Thuis is altijd kortdurend betrokken. De gebiedsgerichte SAVE-teams kunnen voor langere tijd betrokken zijn. Veilig Thuis op een rij:
   • Veilig Thuis is er voor jeugdigen en volwassenen 0-100 jaar
   • Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
   • Veilig Thuis:
    • Geeft advies, consult en leidt toe naar passende hulp
    • Doet onderzoek naar zorgen omtrent onveiligheid
    • Verzorgt crisisinterventie
    • Voert aanpak huiselijk geweld uit
    • Voert de procesregie bij een tijdelijk huisverbod
    • Verzorgt motiveringstrajecten voor volwassenen (SAVE-begeleiding)
   • Veilig Thuis werkt intensief samen met de lokale hulpverleners, de medische keten, de veiligheidsketen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, politie en openbaar ministerie, en de SAVE-teams. Veilig Thuis is altijd kortdurend betrokken. De gebiedsgerichte SAVE-teams kunnen voor langere tijd betrokken zijn.
  Gebiedsgerichte SAVE-teams De gebiedsgerichte SAVE-teams richten zich specifiek op gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar, waar vragen of zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van de kinderen. Lokale teams pakken alle vragen rondom gezinnen zo breed mogelijk op. Maar voor een kleine groep gezinnen is die hulp niet genoeg. Zij hebben te maken met ernstige problemen: kindermishandeling, verslaving, psychiatrische problemen, ernstig schoolverzuim of crimineel gedrag. Sommige kinderen en ouders lukt het niet daar verbetering in aan te brengen. Om te zorgen dat deze kinderen veilig kunnen opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen, is er meer nodig. Hier komt de expertise van de medewerker uit het SAVE-team van pas. De medewerker SAVE wordt door de lokale hulpverlener of Veilig Thuis ingeschakeld als de veiligheid van een kind in het geding is of als een criminele carrière dreigt. Soms is alleen een advies aan het lokale team voldoende, maar de medewerker SAVE kan ook enkele maanden aanschuiven en samenwerken met de ouders, het kind, het netwerk rondom het gezin én met de lokale hulpverleners die al bij het gezin betrokken zijn. De medewerker SAVE maakt samen met de betrokkenen een grondige analyse van wat er goed gaat en wat er nodig is om de situatie veilig te maken. Leidt dit alles onvoldoende tot verbetering? Dan kan de medewerker van het SAVE-team met het lokale team een Jeugdbeschermingstafel organiseren. Samen met het gezin en een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming wordt dan gekeken wat er nodig is om een onderzoek door de Raad te voorkomen. Mocht een onderzoek toch nodig zijn, dan voert de Raad een onafhankelijk onderzoek uit of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is om tot verandering te komen en zorgen te verminderen. De kinderrechter oordeelt en doet uitspraak. Is een maatregel nodig dan voert de medewerker van het SAVE-team deze uit en kan ook weer vragen deze op te heffen. De medewerker SAVE blijft betrokken totdat een kind weer veilig is en het gezin zelf verder kan, eventueel samen met de lokale hulpverleners. SAVE Jeugdbescherming op een rij:
   • SAVE Jeugdbescherming is er voor jeugdigen van 0-23 jaar
   • SAVE Jeugdbescherming is bereikbaar tijdens kantooruren.
   • In geval van crisis buiten kantooruren kan veilig Thuis Utrecht ingeschakeld worden. Zij zorgen ook voor de verdere afstemming met de betrokken SAVE-medewerker.
   • SAVE Jeugdbescherming:
    • Geeft advies en consult bij zorgen rondom de veiligheid van jeugdige
    • Voert in afstemming met Veilig thuis Utrecht onderzoek naar zorgen omtrent de veiligheid van jeugdigen uit
    • Biedt hulp en begeleiding, zowel in het vrijwillig kader als bij een gedwongen maatregel (jeugdbescherming en/of jeugdreclassering)
    • Zorgt voor crisishulp (buiten kantoortijden geïnitieerd door Veilig Thuis Utrecht.
  SAVE-partners De William Schrikker Stichting en het Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering werken ook op basis van de SAVE-werkwijze en werken net zoals de SAVE-teams van SAVE Jeugdbescherming intensief samen met de lokale teams. Deze SAVE-partners voeren in samenwerking met elkaar alle onderdelen uit van de brede jeugdbescherming: in het vrijwillig kader begeleiding om een maatregel te voorkomen en in het gedwongen kader jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Zij hebben zich daarbij gespecialiseerd op bijzondere doelgroepen. SAVE Jeugdbescherming zorgt dat zij ingeschakeld worden indien hun expertise nodig is. Een melder hoeft zich dus niet af te vragen of hun specialisme nodig is. De Raad voor de Kinderbescherming is ook een SAVE-partner. De Raad adviseert de partners over nut en noodzaak van een raadsonderzoek. Als het nodig is, kan SAVE Jeugdbescherming direct aansluitend op een melding ook de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.
 • Wat kun je verwachten van een medewerker SAVE?
  Een medewerker SAVE biedt SAVE-begeleiding. Dat betekent dat de medewerker – een rol waarvoor veel verschillende namen bekend zijn jeugd- en gezinsprofessional, specialist veiligheid, gezinsmanager, gezinsvoogd, voogd of jeugdreclasseerder – een gezin begeleiding biedt.
   • Een onderdeel van de begeleiding kan een uitgebreider onderzoek zijn, maar dat hoeft niet. De begeleiding bestaat o.a. uit samen bespreken wat nodig is en voorwaarden stellen
   • Plan maken en uitvoeren
   • Als het plan niet werkt volgt een Jeugdbeschermingstafel. Dit kan uitmonden in een verzoek van de Raad aan de kinderrechter om een kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken.
  Op het moment dat de intensieve samenwerking met het lokale team en de medewerker SAVE van Samen Veilig Midden-Nederland de veiligheid van kinderen en jongeren niet garandeert is zwaarder ingrijpen nodig. De Raad van de Kinderbescherming wordt dan erbij betrokken en zal onderzoek doen. Dit kan ertoe leiden dat de Raad bij de kinderrechter verzoekt om een ondertoezichtstelling (OTS) of een gezagsbeëindiging. Ook kan een kind in het kader van een OTS tijdelijk uit huis geplaatst worden (UHP), alleen als de kinderrechter daartoe een machtiging verleent. Een kind dat onder voogdij staat van Samen-Veilig Midden-Nederland woont doorgaans niet meer bij zijn of haar juridische ouders, maar in een pleeggezin of alternatieve woonvorm zoals een instelling.
 • Wie zijn de SAVE-partners?
  • De afdeling Jeugdbescherming & Jeugdreclassering van de William Schrikker Stichting (WSS) en het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering.
  • De William Schrikker Stichting  heeft speciale expertise op het terrein van hulpverlening aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met een beperking.
  • Het Leger des Heils is er voor gezinnen en jeugdigen die de levensbeschouwelijke achtergrond van het Leger des Heils onderschrijven en voor jeugdigen en gezinnen die veelvuldig wisselen van woonplaats.
 • Is er verschil tussen SAVE Jeugdbescherming, de medewerker SAVE en de SAVE-werkwijze?
  SAVE Jeugdbescherming komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van een kind of jongere. SAVE Jeugdbescherming voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen en is als gecertificeerde instelling gerechtigd maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren. SAVE Jeugdbescherming is dus een organisatie van mensen die begeleiding biedt bij preventieve jeugdbescherming in het vrijwillig kader en maatregelen uitvoert op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

  De medewerker SAVE is een jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder die werkt bij SAVE Jeugdbescherming. De medewerker SAVE is verantwoordelijk voor het bieden van aanvullende begeleiding in samenwerking met het lokale team (0-18 jaar), voor het uitvoeren van jeugdbeschermingsmaatregelen (0-18 jaar) en jeugdreclasseringsmaatregelen (12-23 jaar). Een medewerker SAVE is in de praktijk een jeugd- en gezinsprofessional. Andere benamingen zijn specialist veiligheid,  gezinsmanager, gezinsvoogd, voogd of jeugdreclasseerder, jeugdzorgwerker en jeugd- en gezinsprofessional.

  De werkwijze die bij SAVE Jeugdbescherming en door medewerkers SAVE wordt gehanteerd, heet de 'SAVE-werkwijze'. In de SAVE-werkwijze ligt de nadruk op het samen met de betrokkenen werken aan het herstel van een veilige ontwikkeling van kinderen en een veilig thuis voor kinderen. Het woordje 'SAVE' in de SAVE-werkwijze staat dan ook voor SAmen werken aan VEiligheid. Deze werkwijze wordt door verschillende gecertificeerde instellingen in Nederland gebruikt, waaronder SAVE Jeugdbescherming. De SAVE-werkwijze betekent dus niet meteen dat er sprake is van SAVE Jeugdbescherming of een medewerker SAVE, aangezien ook andere organisaties in Nederland deze werkwijze hanteren.

Over mijn dossier en de verwerking van mijn persoonsgegevens:

 • Kan ik mijn dossier inzien?
  Je mag zien wat er in het dossier staat. Maar je mag alleen gegevens en informatie zien die over jouzelf gaat. Dat heeft te maken met de privacywet. Je kunt alleen gegevens over anderen in het dossier bekijken als je toestemming hebt van die persoon.

  Kort uitgelegd gelden de volgende regels:
   • Ben je jonger dan 12 jaar?
    Dan mag je niet in het dossier kijken. Alleen jouw ouders (met gezag) of voogd kan dat namens jou doen.
   • Ben je tussen de 12 en 16 jaar?
    Jij en je ouders (met gezag) of voogd mogen allebei in het dossier kijken. Je ouder (met gezag) of voogd heeft geen toestemming van jou nodig om dit te doen.
   • Ben je 16 jaar of ouder?
    Alleen jij mag in het dossier kijken. Willen jouw ouders (met gezag) of voogd het dossier inzien? Dan hebben zij jouw toestemming nodig.
   • Ben je wilsonbekwaam?
    Dan mogen jouw ouders (met gezag) of voogd in het dossier kijken. Ben jij 18 jaar of ouder? Dan heeft jouw (wettelijk) vertegenwoordiger recht om in het dossier te kijken.
 • Hoe vraag ik inzage in het dossier aan?
  Mag jij in het dossier kijken en wil je dat graag doen? Mail dan een kopie van jouw ID bewijs en een verzoek tot inzage naar: inzagesave@samen-veilig.nl. Je kunt ook je medewerker SAVE vragen om een verzoek in te dienen.   Let op: heb je ook contact gehad met Veilig Thuis Utrecht? En wil je de informatie inzien die zij verzameld hebben? Dan moet je daarvoor een apart verzoek indienen bij Veilig Thuis Utrecht
 • Wie heeft toegang tot mijn dossier?
  Iedereen die toegang heeft tot het dossier gaat vertrouwelijk om met de informatie uit het dossier. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij niet zomaar met anderen over het dossier mogen praten. Ook moeten zij in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

  De volgende mensen en instanties hebben toegang tot het dossier:
  Uitvoering dienstverlening:
   • Medewerkers van SAVE Jeugdbescherming die betrokken zijn bij de uitvoering van de jeugdbescherming van het kind hebben toegang tot informatie in het dossier. Dat geldt ook voor de vervanger van deze medewerker. Voor gedragswetenschappers en juristen die om advies worden gevraagd kan het ook nodig zijn dat zij toegang hebben tot het dossier. Dit gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
   • Voor het uitvoeren van administratieve handelingen, zoals het versturen van brieven en het invoeren van rapportages, hebben administratieve medewerkers toegang tot het dossier.
  Onderzoek & controle:
   • Daarnaast kunnen leidinggevenden (of namens hen gemandateerden) dossiers inzien voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles, interne audits en klachtbemiddeling en voor onderzoek bij incidenten en calamiteiten.
   • SAVE Jeugdbescherming en/of Samen Veilig Midden-Nederland (moederorganisatie van SAVE Jeugdbescherming) kunnen ervoor kiezen om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van het algemeen belang. Voor dit onderzoek worden dossiers geselecteerd. Indien onderzoekers toegang krijgen tot een dossier dan gelden strikte voorwaarden zoals het kunnen aantonen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en ook voor de onderzoekers geldt de verplichting t.a.v. het tekenen van een geheimhoudingsverklaring. Tevens zullen in de uiteindelijke onderzoeksrapportage nooit persoonsgegevens zijn opgenomen.
   • Jaarlijks krijgt SAVE Jeugdbescherming bezoek van de accountant en het Keurmerk Instituut. Voor de financiële en kwaliteitscontroles die deze instanties uitvoeren, kan door hen steekproefsgewijs toegang tot dossiers worden gevraagd. In het geval dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of de inspectie Justitie en Veiligheid een onderzoek verricht in onze organisatie zijn wij verplicht hieraan mee te werken. Dat geldt ook voor een onderzoek door de (Kinder)ombudsman. Medewerkers van de genoemde organisaties hebben tevens een geheimhoudingsverklaring getekend.
 • Met wie mogen jullie mijn gegevens uitwisselen?
  SAVE Jeugdbescherming mag persoonlijke gegevens niet zomaar aan anderen doorgeven. Ook mogen wij niet zomaar persoonlijke gegevens opvragen. Daarvoor hebben wij toestemming nodig van de persoon van wie wij gegevens willen doorgeven of opvragen. Ook moeten wij beoordelen of de privacy van die persoon niet wordt geschonden door het uitwisselen van informatie. In de volgende situaties kunnen wij echter zonder toestemming de informatie met een derde uitwisselen:
   • Bij een ondertoezichtstelling mogen wij zonder toestemming informatie bij andere beroepskrachten opvragen die noodzakelijk is voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling. De beroepskrachten moeten ons deze informatie geven. Ook als zij een geheimhoudingsplicht hebben.
   • SAVE Jeugdbescherming is soms wettelijk verplicht informatie te verstrekken. Bijvoorbeeld  aan de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd bij een calamiteit. Of het verstrekken van het BSN aan een jeugdhulpaanbieder om jeugdhulp te kunnen inzetten.
   • SAVE Jeugdbescherming mag zonder toestemming gegevens uitwisselen met de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, de rechterlijke macht en openbaar ministerie en Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden als dat nodig is om het kind te beschermen.
   • Als het voor het uitvoeren van de jeugdbescherming noodzakelijk is, verstrekt SAVE gegevens aan hulpverleners of instanties die direct betrokken zijn bij de hulpverlening.
   • Als er sprake is van een (tucht)klacht of in het kader van juridische procedures mag SAVE Jeugdbescherming gegevens uitwisselen met de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland, het tuchtcolleges en de Nationale- en Kinderombudsman.
   • Als een medewerker vindt dat hij of zij alleen door anderen te informeren ernstig nadeel, een strafbaar feit of gevaar voor het kind of een andere betrokkenen kan voorkomen, dan kan de medewerker persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld de politie of inbrengen in een samenwerkingsverband zoals een Zorg- en Veiligheidshuis.
   • Ter controle van de facturering van ons werk geeft SAVE Jeugdbescherming persoonsgegevens (naam/adres/woonplaats/BSN en ingezette dienstverlening) door aan gemeenten. Dat kunnen zij ook doen als dit voor de gemeente noodzakelijk zijn voor de toegang tot jeugdhulp.
   • SAVE Jeugdbescherming is bevoegd om een melding te doen in het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd (ESAR, provincie Flevoland) of in de Verwijsindex risicojongeren (VIR; provincie Utrecht). In deze systemen staat alleen geregistreerd dat er een melding is gedaan. De reden van de melding of inhoudelijke informatie die SAVE Jeugdbescherming over het  kind heeft. wordt er niet in vermeld. Een melding omvat alleen het BSN van het kind, de naam en contactgegevens van SAVE Jeugdbescherming en de datum van de melding.
 • Kan ik een kopie krijgen van het dossier?
  Je hebt recht op een kopie van gegevens die over jou zijn opgenomen in het dossier. Wil jij een kopie opvragen? Dien dan een verzoek in bij de medewerker SAVE Jeugdbescherming. Indien nodig kijkt de Functionaris Gegevensbescherming mee naar je verzoek. Uiterlijk binnen een maand na je verzoek ontvang je een reactie.

  Ben je het niet eens met die reactie? Dien dan binnen zes weken na de beslissing van SAVE Jeugdbescherming een verzoek in bij de burgerlijke rechter om een besluit te nemen over jouw verzoek aan SAVE Jeugdbescherming. Je hebt geen advocaat nodig om dit verzoek in te dienen bij de burgerlijke rechter.
 • Kan ik gegevens laten corrigeren?
  Zijn gegevens feitelijk onjuist of niet volledig? Dan heb je het recht op correctie van deze gegevens.

  Dien dan een verzoek tot correctie in bij de medewerker SAVE Jeugdbescherming. Indien nodig kijkt de Functionaris Gegevensbescherming mee naar je verzoek. Uiterlijk binnen een maand na je verzoek ontvang je een reactie.

  Ben je het niet eens met die reactie? Dien dan binnen zes weken na de beslissing van SAVE Jeugdbescherming een verzoek in bij de burgerlijke rechter om een besluit te nemen over jouw verzoek aan SAVE Jeugdbescherming. Je hebt geen advocaat nodig om dit verzoek in te dienen bij de burgerlijke rechter.

  Zijn jij en de medewerker het nog niet eens over of gegevens kloppen of niet? Dan mogen deze gegevens tijdelijk niet verwerkt worden (dat wordt ook wel beperken van verwerken van persoonsgegevens genoemd).
 • Hoe lang bewaart SAVE Jeugdbescherming mijn gegevens?
  • Heb jij een jeugdbeschermingsmaatregel? Dan bewaart SAVE Jeugdbescherming het dossier uiterlijk 30 jaar. Die 30 jaar beginnen als de begeleiding door SAVE Jeugdbescherming stopt.
  • Heb jij een jeugdreclasseringsmaatregel? Dan bewaart SAVE Jeugdbescherming het dossier 20 jaar. Die 20 jaar beginnen als de begeleiding door SAVE Jeugdbescherming stopt.
  • Heb jij geen maatregel maar wel begeleiding door SAVE Jeugdbescherming? Dan bewaart SAVE Jeugdbescherming het dossier 20 jaar. Die 20 jaar beginnen als de begeleiding door SAVE Jeugdbescherming stopt.
 • Waarom wordt er informatie over mij bewaard? (de Archiefwet)
  Archiveren van overheidsinformatie is niet vrijblijvend. De Archiefwet verplicht elke overheidsorganisatie om haar informatie duurzaam toegankelijk te maken en te houden en te vernietigen als de bewaartermijn is verstreken.

  De Archiefwet geeft het kader waarbinnen dit moet gebeuren. Bijvoorbeeld welke informatie moet worden gearchiveerd, wie daarvoor verantwoordelijk is, hoe lang informatie wordt bewaard en wie de informatie mag inzien.

  Het belang van de informatie bepaalt hoe lang deze bewaard moet worden. De Archiefwet zelf bevat geen bewaartermijnen. Deze zijn per organisatie vastgelegd in selectielijsten.

  Meer informatie is te vinden op www.nationaalarchief.nl.
 • Kan ik het dossier laten vernietigen?
  Je kunt verzoeken om vernietiging van het dossier. Het dossier kan niet vernietigd worden als bewaren van het dossier van aanmerkelijk belang is voor een ander dan jijzelf of als de wet dit niet toestaat.

  Wil jij het dossier of gegevens laten vernietigen? Dien dan een verzoek in bij de medewerker SAVE Jeugdbescherming. Indien nodig kijkt de Functionaris Gegevensbescherming mee naar je verzoek. Uiterlijk binnen een maand na je verzoek ontvang je een reactie.

  Ben je het niet eens met die reactie? Dien dan binnen zes weken na de beslissing van SAVE Jeugdbescherming een verzoek in bij de burgerlijke rechter om een besluit te nemen over jouw verzoek aan SAVE Jeugdbescherming. Je hebt geen advocaat nodig om dit verzoek in te dienen bij de burgerlijke rechter.
 • Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?
  De beveiliging van persoonsgegevens vindt plaats via meerdere technische en organisatorische maatregelen zoals Firewalls, Virusscanners, wachtwoordbeleid, logging van toegang, gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers.
 • Ik heb een klacht over de verwerking van mijn persoonsgegevens
  • Ben je niet tevreden over hoe SAVE Jeugdbescherming omgaat met jouw persoonsgegevens?
   • Bespreek dit dan met de medewerker en/of diens leidinggevende.
   • Of neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris kan je onafhankelijk advies geven over de situatie waar je niet tevreden over bent.
   • Je kunt je klacht of verzoek ook indienen  bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Ben je het niet eens met het besluit over jouw verzoek? Dien dan binnen zes weken na de beslissing van SAVE Jeugdbescherming een verzoek in bij de burgerlijke rechter om een besluit te nemen over jouw verzoek aan SAVE Jeugdbescherming. Je hebt geen advocaat nodig om dit verzoek in te dienen bij de burgerlijke rechter.

Over Samen Veilig Midden-Nederland:

 • Hoeveel mensen werken bij Samen Veilig Midden-Nederland?
  In 2017 werken ongeveer 550 mensen bij Samen Veilig Midden-Nederland. 110 hiervan werken bij Veilig Thuis Utrecht.
 • Sinds wanneer bestaat Samen Veilig Midden-Nederland?
  Samen Veilig Midden-Nederland is op 1 januari 2015 opgericht. Dat was het jaar waarin het nieuwe stelsel jeugdzorg landelijk vorm heeft gekregen. Om de meldingen en zorg dichter bij cliënten te organiseren is de verantwoordelijkheid van de jeugdzorg daarbij overgeheveld naar gemeenten. De Bureaus Jeugdzorg van Flevoland en Utrecht, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Utrecht en Amersfoort (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) zijn destijds opgegaan in Samen Veilig Midden-Nederland.
 • Waar werkt Samen Veilig Midden-Nederland?
  Het werkgebied omvat de provincies Utrecht en Flevoland. De provincie Utrecht is verdeeld in zes jeugdzorgregio’s en Flevoland is één jeugdzorgregio. Dat betekent concreet dat Samen Veilig Midden-Nederland werkt in zeven regio’s en 32 gemeenten. De organisatie heeft vijf locaties: Utrecht, Nieuwegein, Veenendaal, Amersfoort en Almere. De medewerkers van Veilig Thuis Utrecht werken voor de provincie Utrecht.
 • Waarom is er gekozen voor één organisatie en twee namen?
  In 2015 zijn meerdere organisaties samen gaan werken onder de nieuwe naam Samen Veilig Midden-Nederland: Bureau Jeugdzorg Flevoland en Bureau Jeugdzorg Utrecht De organisaties Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) zijn regionaal samen gaan werken. De Advies en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) zijn landelijk gepositioneerd als Veilig Thuis organisaties. Het AMK was voor de transitie onderdeel van Bureau Jeugdzorg Utrecht Het landelijke besluit om Veilig Thuis in 26 gemeenten te organiseren, de fusie van de bureaus Jeugdzorg en het feit dat het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling al onderdeel was van Bureau Jeugdzorg Utrecht heeft voor het bestuurlijk besluit gezorgd dat Samen Veilig Midden-Nederland is opgericht.
 • Wat betekent ‘optreden namens de overheid en de samenleving’?
  Samen Veilig Midden-Nederland treedt op namens de overheid en de samenleving. Dit betekent dat zij een maatschappelijke opdracht heeft om burgers te beschermen Samen Veilig Midden-Nederland werkt vanuit een specialistische rol op veiligheid, in aanvulling op de hulp en betrokkenheid van gemeenten of aanbieders van jeugdhulp. Concreet betekent dit dat jeugdigen en hun ouders vaak al contact hebben met bijvoorbeeld een hulpverlener in de buurt of een huisarts voordat zij bij Samen Veilig komen. Deze maatschappelijke opdracht is vastgelegd in artikel 3.2. van de Jeugdwet. Dit artikel gaat over de maatregelen van  kinderbescherming en jeugdreclassering. Concreet betekent dit dat Samen Veilig Midden-Nederland maatregelen van jeugdbescherming (0-18 jaar), jeugdreclassering (12-23 jaar) en gezag beëindigende maatregelen uitvoert (0-18 jaar). Ook biedt Samen Veilig kortdurende begeleiding aan zonder dat er sprake is van een juridische maatregel in aanvulling op lokale hulpverlening en specialistische hulp en geeft zij advies en voorlichting aan professionals die te maken hebben met mogelijk kwetsbare kinderen en volwassenen. Veilig Thuis heeft als basis de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Artikel 4.1.1 verplicht de gemeenten om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) in te richten en geeft hierbij de mogelijkheid om samen te werken met andere gemeenten. Voor de provincie Utrecht betekent dit dat alle 26 gemeenten samenwerken. Het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is in de provincie Utrecht gepositioneerd als Veilig Thuis Utrecht en organisatorisch ondergebracht bij Samen Veilig Midden-Nederland. In de provincie Flevoland is het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gepositioneerd als Veilig Thuis Flevoland en ondergebracht bij de Blijf Groep.
 • Wat doet Samen Veilig Midden-Nederland?
  Samen Veilig Midden-Nederland draagt bij aan een veilig thuis voor iedereen in Flevoland en Utrecht. Samen Veilig Midden-Nederland komt in actie als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer, als de veiligheid van een kind op het spel staat of als crimineel afglijden dreigt. Iedereen heeft het recht op een veilig thuis en ieder kind heeft het recht om veilig op te groeien. Samen Veilig Midden-Nederland heeft twee hoofdactiviteiten:
  • Ingrijpen als de veiligheid van jeugdigen van 0-23 jaar op het spel staat. Samen Veilig biedt preventieve jeugdbescherming aan (0-23 jaar) en voert maatregelen van jeugdbescherming (0-18 jaar) en jeugdreclassering (12-23 jaar) uit. Ook kan Samen Veilig Midden-Nederland in opdracht van de kinderrechter de voogdij over jeugdigen uitoefenen indien er niet op een andere wijze in het gezag van een jeugdige kan worden voorzien. Dit zijn allemaal activiteiten die Samen Veilig Midden-Nederland uitvoert als een van de 15 gecertificeerde instellingen in Nederland. In de meeste gevallen schakelen de lokale teams van gemeenten Samen Veilig Midden-Nederland in als de veiligheid van een kind op het spel staat. Of als bijvoorbeeld een criminele carrière dreigt. Hulpverleners op lokaal niveau verwijzen door of vragen advies aan de medewerkers van Samen Veilig Midden-Nederland. Dit betreft vaak gezinnen waar ernstige problemen zoals verslaving, psychische problemen en/of crimineel gedrag de veiligheid van kinderen in gevaar brengen
  • Advies- en Meldpunt huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling: Veilig Thuis Utrecht. Iedereen kan bellen voor advies over of een melding doen van een vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. Ook binnenlandse mensenhandel zoals seksuele uitbuiting valt hieronder.
  Samen Veilig Midden-Nederland treedt op namens de overheid en de samenleving. Dit betekent dat zij een maatschappelijke opdracht heeft om burgers te beschermen Samen Veilig Midden-Nederland werkt vanuit een specialistische rol op veiligheid, in aanvulling op de hulp en betrokkenheid van gemeenten of aanbieders van jeugdhulp. Concreet betekent dit dat jeugdigen en hun ouders vaak al contact hebben met bijvoorbeeld een hulpverlener in de buurt of een huisarts voordat zij bij Samen Veilig komen.

Over melden van zorgen:

 • Kan ik ook anoniem melden?
  Als u als burger belt met zorgen over iemand die u kent en u wilt uw eigen naam liever niet bekend maken, dan kunt u dit aangeven in het gesprek met de medewerker van Veilig Thuis Utrecht. Deze bespreekt dan met u waarom u liever anoniem wilt blijven en wat dat betekent voor de rol die Veilig Thuis kan gaan spelen. Samen maakt u de afweging wat de mogelijkheden zijn om de zorgen toch verder op te kunnen pakken. Heeft u een hulpverleningsrelatie met één van de betrokkenen waarover u een melding wilt plaatsen? Dan kunt u niet anoniem blijven. Wilt u als professional toch anoniem blijven (bijvoorbeeld om veiligheidsredenen)? Dan kijkt Veilig Thuis met u hoe uw veiligheid gewaarborgd kan blijven en of er bijvoorbeeld een andere professional is (bijvoorbeeld de politie) die de melding kan doen.
 • Wat betekent één melding volstaat?
  Een melding kan dus bij een SAVE-team binnenkomen, maar ook bij Veilig Thuis. In beide gevallen wordt door middel van een uniform triageproces de juiste expertise ingezet. Alle SAVE-partners kunnen direct aansluitend op de melding worden ingezet. De betreffende medewerker zorgt ervoor dat de consultvraag of melding op de meest passende plek wordt ‘opgepakt’. Meldingen bij Samen Veilig Midden-Nederland van professionals die zelf niet in het lokale team werken, kunnen worden overgedragen naar het lokale team als er geen reden is voor onderzoek of handelen door Samen Veilig Midden-Nederland.  Indien er wel onderzoek gewenst is, dan wordt dat bij voorkeur door SAVE-teams gedaan. Veilig Thuis wordt alleen ingezet wanneer de specifieke expertise en/of bevoegdheden van Veilig Thuis noodzakelijk zijn. Bij Veilig Thuis werken vertrouwensartsen en specialisten op het gebied van kindermishandeling, partnergeweld, ouderenmishandeling, kind-oudergeweld, eergerelateerd geweld, seksueel geweld, radicalisering en binnenlandse mensenhandel. Ook hebben zij speciale bevoegdheden om systemen te raadplegen voor het doen van onderzoek. Als een melding bij Veilig Thuis binnenkomt en er wordt (in triage) besloten dat cliënten het beste kunnen worden begeleid door een medewerker uit een SAVE-team, dan hoeft de melder zijn melding niet alsnog daar te doen. Dat geldt andersom ook, de medewerker SAVE kan de melding doorzetten naar Veilig Thuis of een medewerker van Veilig Thuis betrekken bij de casus. Werkers gaan door waar de ander gebleven was. De melder hoeft ook niet naar een ander nummer te bellen, maar wordt gebeld. ‘Eén melding volstaat’ duidt ook op de samenwerking met de William Schrikker Stichting en het Leger des Heils: het zijn allemaal professionals die zowel in het vrijwillig als in het gedwongen kader kunnen werken. Consult, crisisinterventie, onderzoek, SAVE-begeleiding in het vrijwillig kader én de uitvoering van rechterlijke maatregelen kunnen door één en dezelfde medewerker uitgevoerd worden.
 • Wie meldt waar?
  De lokale teams van de gemeenten hebben de eerste verantwoordelijkheid om te signaleren dat het niet goed gaat met jeugdigen en om te proberen dit bespreekbaar te maken en te helpen verbeteren. Als het lokale team behoefte heeft aan consult met (meer) expertise of bevoegdheden op het gebied van veiligheid kunnen zij daarvoor bij de SAVE-teams terecht. Maakt het lokale team zich zorgen om volwassenen dan kunnen zij bij Veilig Thuis terecht. Professionals zoals artsen, docenten en leerkrachten melden in eerste instantie hun zorgen over jeugdigen of volwassenen bij de lokale teams. Zijn professionals niet bekend met het lokale team, omdat zij bijvoorbeeld niet lokaal werken of indien professionals liever anoniem melden [MdG1] dan kan Veilig Thuis ingeschakeld worden. Indien er sprake is van een ernstige onveilige situatie, dan kunnen alle professionals ook direct contact opnemen met Veilig Thuis. Als burgers zich zorgen maken over de ontwikkeling en veiligheid van een kind kunnen zij zich wenden tot het lokale team of Veilig Thuis. Ook hier geldt weer de keuze tussen bekend zijn met het lokale team en/of liever anoniem melden. In de bijlage treft u bovenstaande overzichtelijk uitgewerkt in een schema (dat u desgewenst kunt printen):

Over de SAVE-werkwijze:

 • Wat is de SAVE-werkwijze?
  De medewerker van SAVE Jeugdbescherming werkt samen met gezin en hun netwerk aan de veiligheid in de thuissituatie en heet kortweg medewerker SAVE. Deze werkt volgens de volgende uitgangspunten. De veiligheid en de ontwikkeling van het kind staan voorop. Tegelijk gaat de medewerker uit van de eigen kracht en regie van het gezin. In overleg met het gezin, kan ook het netwerk rondom het gezin worden betrokken. Dat kunnen familieleden zijn, maar ook buren en vrienden. De medewerker SAVE werkt gebiedsgericht en werkt samen met de lokale teams van de gemeenten. Door deze nauwe samenwerking hoeft het gezin het verhaal maar een keer te vertellen: 1 melding volstaat. Dit betekent ook dat de medewerker SAVE werkt binnen het totale veld van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Gezinnen hebben zo niet steeds met een nieuw gezicht te maken. De medewerker SAVE blijft betrokken totdat een kind weer veilig is en het gezin zelf verder kan, eventueel samen met de lokale hulpverleners. De werkwijze SAVE staat voor een lerende praktijk. Dat betekent dat er veelvuldig reflectie plaatsvindt door de medewerker SAVE op zijn of haar eigen professioneel handelen. Tegelijkertijd is SAVE Jeugdbescherming kritisch op haar eigen werkwijze en stimuleert aanpassing en doorontwikkeling indien de praktijk daarom vraagt.
 • Is er verschil tussen SAVE Jeugdbescherming, de medewerker SAVE en de SAVE-werkwijze?
  SAVE Jeugdbescherming komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van een kind of jongere. SAVE Jeugdbescherming voldoet aan de vereiste kwaliteitsnormen en is als gecertificeerde instelling gerechtigd maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren. SAVE Jeugdbescherming is dus een organisatie van mensen die begeleiding biedt bij preventieve jeugdbescherming in het vrijwillig kader en maatregelen uitvoert op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

  De medewerker SAVE is een jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder die werkt bij SAVE Jeugdbescherming. De medewerker SAVE is verantwoordelijk voor het bieden van aanvullende begeleiding in samenwerking met het lokale team (0-18 jaar), voor het uitvoeren van jeugdbeschermingsmaatregelen (0-18 jaar) en jeugdreclasseringsmaatregelen (12-23 jaar). Een medewerker SAVE is in de praktijk een jeugd- en gezinsprofessional. Andere benamingen zijn specialist veiligheid,  gezinsmanager, gezinsvoogd, voogd of jeugdreclasseerder, jeugdzorgwerker en jeugd- en gezinsprofessional.

  De werkwijze die bij SAVE Jeugdbescherming en door medewerkers SAVE wordt gehanteerd, heet de 'SAVE-werkwijze'. In de SAVE-werkwijze ligt de nadruk op het samen met de betrokkenen werken aan het herstel van een veilige ontwikkeling van kinderen en een veilig thuis voor kinderen. Het woordje 'SAVE' in de SAVE-werkwijze staat dan ook voor SAmen werken aan VEiligheid. Deze werkwijze wordt door verschillende gecertificeerde instellingen in Nederland gebruikt, waaronder SAVE Jeugdbescherming. De SAVE-werkwijze betekent dus niet meteen dat er sprake is van SAVE Jeugdbescherming of een medewerker SAVE, aangezien ook andere organisaties in Nederland deze werkwijze hanteren.

Over begeleiding & maatregelhulp:

 • Hoe lang duurt een jeugdbeschermingsmaatregel?
  Een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken voor maximaal een jaar en kan door de rechter steeds met maximaal een jaar verlengd worden mits daar gegronde redenen voor zijn. Een ondertoezichtstelling eindigt altijd als het kind 18 jaar wordt. Een gezagsbeëindiging  wordt door de rechter uitgesproken voor onbepaalde tijd en eindigt in ieder geval altijd als het kind 18 jaar wordt. Een ouder/opvoeder kan altijd eerder om herstel in het gezag vragen, bij toewijzing eindigt het dan eerder.
 • Hoe werkt een jeugdbeschermingsmaatregel?
  Zijn er zorgen in een gezin over het veilig opgroeien van een jeugdige? Dan wordt eerst geprobeerd om samen met het gezin te werken aan een oplossing voor de problemen. Als het mogelijk is, wordt ook het sociale netwerk hierbij betrokken. Heeft de vrijwillige hulp geen effect? Of accepteert het gezin of de jeugdige niet de hulp die nodig is? Dan grijpt de overheid in. Er zijn verschillende instanties die de Raad voor de Kinderbescherming (de raad) kunnen inschakelen:
   • De gemeente
   • Een jeugdhulpaanbieder
   • Een gecertificeerde instelling
   • Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
  De raad onderzoekt of de ontwikkeling van een kind ernstig in gevaar is. Is dit het geval, dan kan de raad een verzoek om een kinderbeschermingsmaatregel uit te spreken, indienen bij de kinderrechter. De kinderrechter beslist of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. Als er niemand is die het ouderlijk gezag kan uitoefenen, bijvoorbeeld door overlijden van de ouders van een kind, dan wordt er door de kinderrechter een voogd benoemd. Een gecertificeerde instelling zoals Samen Veilig Midden-Nederland kan ook als voogd worden benoemd. Meer over:
 • Wat is begeleiding?
  Dit is hetzelfde als preventieve jeugdbescherming. SAVE Jeugdbescherming hanteert deze laatste term.
 • Wat is jeugdbescherming?
  Bij ernstige problemen in een gezin kan de kinderrechter een kinderbeschermingsmaatregel opleggen. De volgende kinderbeschermingsmaatregelen zijn mogelijk:
 • Wat is jeugdhulp?
  Als opgroeien of opvoeden niet goed gaat, kunnen kinderen en hun ouders of opvoeders jeugd- en opvoedhulp krijgen. Hiervoor zijn organisaties voor jeugd- en opvoedhulp zoals Centra voor Jeugd en Gezin, wijk- of buurtteams of zorgloketten in het leven geroepen. Hulpverleners bieden deze hulp in nauwe samenspraak met ouders/opvoeder, thuis, op school, of op de kinderopvang. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbod van  jeugdhulp.
 • Wat is jeugdreclassering?
  Een jongere die met de politie in aanraking is geweest en een proces-verbaal heeft gekregen, of veroordeeld is voor een strafbaar feit kan een jeugdreclasseringsmaatregel opgelegd krijgen. Jeugdreclassering is een vorm van jeugdbescherming waarbij de jongere en ouders hulp en begeleiding krijgen. Het doel van jeugdreclassering is om in samenwerking met ouder(s) of netwerk, het gedrag van de jongere te veranderen en recidive te voorkomen. Jeugdreclassering wordt uitgevoerd door één van de 15 gecertificeerde instellingen in Nederland. Meer over: Jeugdreclassering: maatregelen en begeleiding
 • Wat is preventieve jeugdbescherming?
  Soms dreigt een onveilige situatie voor een jeugdige (0-18 jaar) maar kan in samenwerking met (lokale) professionals, ouders en het netwerk een gedwongen kinderbeschermingsmaatregel nog voorkomen worden. Soms is een consult aan het lokale team voldoende of sluit de medewerker SAVE aan bij enkele gesprekken bij het gezin thuis. De medewerker SAVE kan ook enkele maanden aanschuiven en samenwerken met de ouders, het kind, het netwerk rondom het gezin én met de lokale hulpverleners die al bij het gezin betrokken zijn. Hij of zij maakt daarbij samen met de betrokkenen een grondige analyse van wat er goed gaat en waar de zorgen liggen. Deze analyse noemen we een SAVE-onderzoek. Indien er sprake is van een onveilige situatie, dan wordt er samen met het gezin besproken wat er nodig is om de situatie veilig genoeg te maken. Het gezin wordt uitgenodigd en gemotiveerd om het plan daarvoor zelf te maken en te realiseren. Zij kunnen zich daarbij laten bijstaan door hun familie, netwerk en de betrokken professionals. De medewerker SAVE kan gedurende een aantal maanden betrokken blijven om ondersteuning te bieden in de uitvoering van het plan dat is gemaakt. Dit is de SAVE-begeleiding. Leidt dit alles onvoldoende tot verbetering? Dan kan de medewerker SAVE met het lokale team een Jeugdbeschermingstafel organiseren. Samen met het gezin en een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming wordt dan nogmaals gekeken hoe gedwongen hulpverlening kan worden voorkomen en wordt het plan daarop aangepast. Als het nodig blijkt, voert de Raad een grondig onderzoek uit en verzoekt de Raad de kinderrechter om een kinderbeschermingsmaatregel. De kinderrechter besluit uiteindelijk of gedwongen hulpverlening noodzakelijk is. Alle begeleiding van de medewerker SAVE wordt tot dat moment preventieve jeugdbescherming genoemd. Preventieve jeugdbescherming is tijdelijk, gericht op het herstel en versterking van de eigen kracht van het kind en het gezin. Is uiteindelijk toch een kinderbeschermingsmaatregel nodig dan voert in principe dezelfde medewerker SAVE deze uit en heeft deze daarbij dan meer bevoegdheden.

Over Veilig Thuis Utrecht:

 • Veilig Thuis Utrecht – heeft dit betrekking op de provincie Utrecht of de gemeente Utrecht?
  Dit heeft betrekking op de alle gemeenten in de provincie Utrecht. Dit gaat om 26 gemeenten.
 • Waarom is niet ook Veilig Thuis Flevoland onderdeel van Samen Veilig Midden-Nederland?
  Dit is een beslissing geweest van de gemeentes in de provincie Flevoland. Sinds het ontstaan van de Veilig Thuis organisatie (2015) hebben de 6 Flevolandse gemeentes (Almere · Dronten · Lelystad · Noordoostpolder · Urk · Zeewolde) aan de Blijf Groep gevraagd om de Veilig Thuis (AMHK) taken uit te voeren.
 • Wat is Veilig Thuis?
  Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK). Hieronder valt ook ouderenmishandeling. Iedereen kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies en hulp, om zorgen te bespreken en eventueel een melding te doen. Veilig Thuis biedt ook advies en ondersteuning aan professionals die zich zorgen maken om iemand met wie ze in hun werk te maken hebben. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Veilig Thuis werkt landelijk en bestaat uit 26 regionale organisaties. Veilig Thuis Utrecht is ondergebracht bij Samen Veilig Midden-Nederland en is werkzaam in de provincie Utrecht. Vanuit het landelijke telefoonnummer 0800 – 2000 komt u terecht bij het juiste regionale Veilig Thuis. Veilig Thuis Utrecht neemt naast meldingen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling ook meldingen aan van binnenlandse mensenhandel. Denk bij dit laatste aan seksuele uitbuiting.
 • Wat zijn de wettelijke taken van Veilig Thuis?
  Veilig Thuis heeft als AMHK de volgende wettelijke taken:
   • Het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan iedereen die in verband met een vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling om dit advies vraagt.
   • Het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.
   • Het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.
   • Het beoordelen van de vraag of – en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft.
   • Het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen, van de melding, indien het belang van de betrokkene of de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft.
   • Het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van (een vermoeden van) huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling indien het belang van de betrokkene of de ernst van het feit daar aanleiding toe geeft.
   • Indien het AMHK een verzoek tot onderzoek doet bij de Raad voor de Kinderbescherming, het in kennis stellen van het college van B&W.
   • Het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van zijn melding zijn ondernomen.
 • Wat is het verschil tussen SAVE Jeugdbescherming en Veilig Thuis?
  Veilig Thuis Utrecht Veilig Thuis komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid, als er sprake is van geweld of vermoedens van geweld. Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Iedereen kan bellen met Veilig Thuis: mensen die zichzelf onveilig voelen, maar ook mensen die zich zorgen maken over een ander. Als je bijvoorbeeld iemand uit de buurt bent of leerkracht of huisarts. Men kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie en advies, ook bij twijfel. Veilig Thuis geeft advies over wat de beller zelf kan doen als er sprake is van een onveilige situatie. Men kan ook een melding doen van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Soms is snel duidelijk welke problemen er spelen. Dan kan Veilig Thuis helpen om hulp te organiseren door het lokale team, het SAVE-team of door Veilig Thuis zelf. In andere gevallen is eerst onderzoek nodig omdat niet duidelijk is wat er aan de hand is. Als er sprake is van een crisissituatie, komt Veilig Thuis direct in actie. Men kan 24 uur per dag, 7 dagen per week bij Veilig Thuis terecht. Veilig Thuis is altijd kortdurend betrokken. De gebiedsgerichte SAVE-teams kunnen voor langere tijd betrokken zijn. Veilig Thuis op een rij:
   • Veilig Thuis is er voor jeugdigen en volwassenen 0-100 jaar
   • Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
   • Veilig Thuis:
    • Geeft advies, consult en leidt toe naar passende hulp
    • Doet onderzoek naar zorgen omtrent onveiligheid
    • Verzorgt crisisinterventie
    • Voert aanpak huiselijk geweld uit
    • Voert de procesregie bij een tijdelijk huisverbod
    • Verzorgt motiveringstrajecten voor volwassenen (SAVE-begeleiding)
   • Veilig Thuis werkt intensief samen met de lokale hulpverleners, de medische keten, de veiligheidsketen, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, politie en openbaar ministerie, en de SAVE-teams. Veilig Thuis is altijd kortdurend betrokken. De gebiedsgerichte SAVE-teams kunnen voor langere tijd betrokken zijn.
  Gebiedsgerichte SAVE-teams De gebiedsgerichte SAVE-teams richten zich specifiek op gezinnen met kinderen van 0 tot 23 jaar, waar vragen of zorgen zijn over de veiligheid of ontwikkeling van de kinderen. Lokale teams pakken alle vragen rondom gezinnen zo breed mogelijk op. Maar voor een kleine groep gezinnen is die hulp niet genoeg. Zij hebben te maken met ernstige problemen: kindermishandeling, verslaving, psychiatrische problemen, ernstig schoolverzuim of crimineel gedrag. Sommige kinderen en ouders lukt het niet daar verbetering in aan te brengen. Om te zorgen dat deze kinderen veilig kunnen opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen, is er meer nodig. Hier komt de expertise van de medewerker uit het SAVE-team van pas. De medewerker SAVE wordt door de lokale hulpverlener of Veilig Thuis ingeschakeld als de veiligheid van een kind in het geding is of als een criminele carrière dreigt. Soms is alleen een advies aan het lokale team voldoende, maar de medewerker SAVE kan ook enkele maanden aanschuiven en samenwerken met de ouders, het kind, het netwerk rondom het gezin én met de lokale hulpverleners die al bij het gezin betrokken zijn. De medewerker SAVE maakt samen met de betrokkenen een grondige analyse van wat er goed gaat en wat er nodig is om de situatie veilig te maken. Leidt dit alles onvoldoende tot verbetering? Dan kan de medewerker van het SAVE-team met het lokale team een Jeugdbeschermingstafel organiseren. Samen met het gezin en een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming wordt dan gekeken wat er nodig is om een onderzoek door de Raad te voorkomen. Mocht een onderzoek toch nodig zijn, dan voert de Raad een onafhankelijk onderzoek uit of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is om tot verandering te komen en zorgen te verminderen. De kinderrechter oordeelt en doet uitspraak. Is een maatregel nodig dan voert de medewerker van het SAVE-team deze uit en kan ook weer vragen deze op te heffen. De medewerker SAVE blijft betrokken totdat een kind weer veilig is en het gezin zelf verder kan, eventueel samen met de lokale hulpverleners. SAVE Jeugdbescherming op een rij:
   • SAVE Jeugdbescherming is er voor jeugdigen van 0-23 jaar
   • SAVE Jeugdbescherming is bereikbaar tijdens kantooruren.
   • In geval van crisis buiten kantooruren kan veilig Thuis Utrecht ingeschakeld worden. Zij zorgen ook voor de verdere afstemming met de betrokken SAVE-medewerker.
   • SAVE Jeugdbescherming:
    • Geeft advies en consult bij zorgen rondom de veiligheid van jeugdige
    • Voert in afstemming met Veilig thuis Utrecht onderzoek naar zorgen omtrent de veiligheid van jeugdigen uit
    • Biedt hulp en begeleiding, zowel in het vrijwillig kader als bij een gedwongen maatregel (jeugdbescherming en/of jeugdreclassering)
    • Zorgt voor crisishulp (buiten kantoortijden geïnitieerd door Veilig Thuis Utrecht.
  SAVE-partners De William Schrikker Stichting en het Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering werken ook op basis van de SAVE-werkwijze en werken net zoals de SAVE-teams van SAVE Jeugdbescherming intensief samen met de lokale teams. Deze SAVE-partners voeren in samenwerking met elkaar alle onderdelen uit van de brede jeugdbescherming: in het vrijwillig kader begeleiding om een maatregel te voorkomen en in het gedwongen kader jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Zij hebben zich daarbij gespecialiseerd op bijzondere doelgroepen. SAVE Jeugdbescherming zorgt dat zij ingeschakeld worden indien hun expertise nodig is. Een melder hoeft zich dus niet af te vragen of hun specialisme nodig is. De Raad voor de Kinderbescherming is ook een SAVE-partner. De Raad adviseert de partners over nut en noodzaak van een raadsonderzoek. Als het nodig is, kan SAVE Jeugdbescherming direct aansluitend op een melding ook de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen.

Staat het antwoord op je vraag er niet bij?

Neem contact op

Veel vragen worden behandeld in onze folders

Bekijk al onze folders en downloads

Nieuwsbrief aanmelding

Blijf op de hoogte van al ons laatste nieuws! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.