Spoed of crisis contact

Is er gevaar?

Is er een levensbedreigend gevaar? Bel dan onmiddellijk 112.

Bel 112

Geen client bij SAVE Jeugdbescherming?

Dreigt een situatie thuis of elders uit de hand te lopen en ben je geen cliënt van SAVE Jeugdbescherming? Bel dan Veilig Thuis.

Bel met Veilig Thuis 0800-2000

Wel cliënt bij SAVE Jeugdbescherming?

Ben je cliënt bij SAVE Jeugdbescherming, dan bel je tijdens kantooruren (tussen 08.30 en 17.00 uur) met de medewerker SAVE die jou is toegewezen.

Buiten kantooruren bel je met het onderstaande nummer:

In de provincie Flevoland: bel 088 – 996 3000.
In de provincie Utrecht: bel 0800- 2000.

Privacy en persoonsgegevens

Om jullie te kunnen helpen verzamelt SAVE Jeugdbescherming gegevens over jullie. Dat zijn gegevens zoals jullie namen, adres, geboortedata en Burgerservicenummer (BSN). Ook verzamelen wij inhoudelijke informatie over jullie gezin. Wat is er aan de hand? Is er al hulpverlening in jullie gezin? Wat is er geprobeerd om jullie te helpen? Heeft dat geholpen? Waarom wel of juist niet?
De gegevens die wij verzamelen bewaren we in het dossier. Hier lees je meer over het dossier.

In de jeugdwet is vastgelegd dat SAVE Jeugdbescherming die gegevens ook mag verzamelen (artikel 7.3.8 lid 1 van de Jeugdwet). Maar we moeten ons daarbij wel aan strenge regels houden. Terecht. Het dossier bevat namelijk heel erg persoonlijke informatie over jullie. Niet iedereen mag zomaar in jullie dossier kijken en wij moeten de informatie in het dossier ook beveiligen.

Wij moeten dus heel zorgvuldig met die gegevens omgaan en ze goed beschermen. Hoe we dat doen, leggen we hier in het kort uit. Meer informatie over hoe wij jullie gegevens verwerken en beschermen vind je in het privacyreglement. Je kunt het privacyreglement hieronder downloaden.

Veelgestelde vragen

Hoe verwerken jullie mijn persoonsgegevens?

SAVE Jeugdbescherming:

  1. Verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het werk. Daarbij zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn.
  2. Verwerkt niet méér persoonsgegevens dan noodzakelijk is.
  3. Bekijkt steeds wat voor jullie de minst ingrijpende manier is om gegevens te verzamelen.
  4. Zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die worden gebruikt juist en nauwkeurig zijn.
  5. Bewaart jullie persoonsgegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn of op grond van de archiefwet is vereist, en niet langer dan wettelijk is toegestaan.
  6. Neemt passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Alleen personen met de juiste bevoegdheden en geheimhoudingsplicht kunnen persoonsgegevens verwerken.
  7. Beschikt over een register van verwerkingen. Dit register bevat meer gedetailleerde informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken, zoals welke persoonsgegevens worden verzameld en waarvoor wij die gegevens gebruiken.

Wie heeft toegang tot mijn dossier en mijn persoonsgegevens?

Iedereen die toegang heeft tot het dossier gaat vertrouwelijk om met de informatie uit het dossier. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij niet zomaar met anderen over het dossier mogen praten. Ook moeten zij in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
De volgende mensen en instanties hebben toegang tot het dossier:

Uitvoering dienstverlening:

  • Medewerkers van SAVE Jeugdbescherming die betrokken zijn bij de uitvoering van de maatregel van het kind hebben toegang tot informatie in het dossier. Dat geldt ook voor de vervanger van deze medewerker. Voor gedragswetenschappers en juristen die om advies worden gevraagd kan het ook nodig zijn dat zij toegang hebben tot het dossier. Dit gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.
  • Voor het uitvoeren van administratieve handelingen, zoals het versturen van brieven en het invoeren van rapportages, hebben administratieve medewerkers toegang tot het dossier.

Onderzoek & controle:

  • Daarnaast kunnen leidinggevenden (of namens hen gemandateerden) dossiers inzien voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles, interne audits en klachtbemiddeling en voor onderzoek bij incidenten en calamiteiten.
  • SAVE Jeugdbescherming en/of Samen Veilig Midden-Nederland (moederorganisatie van SAVE Jeugdbescherming) kunnen ervoor kiezen om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek in het kader van het algemeen belang. Voor dit onderzoek worden dossiers geselecteerd. Indien onderzoekers toegang krijgen tot een dossier dan gelden strikte voorwaarden zoals het kunnen aantonen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en ook voor de onderzoekers geldt de verplichting t.a.v. het tekenen van een geheimhoudingsverklaring. Tevens zullen in de uiteindelijke onderzoeksrapportage nooit persoonsgegevens zijn opgenomen.
  • Jaarlijks krijgt SAVE Jeugdbescherming bezoek van de accountant en het Keurmerk Instituut. Voor de financiële en kwaliteitscontroles die deze instanties uitvoeren, kan door hen steekproefsgewijs toegang tot dossiers worden gevraagd. In het geval dat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of de inspectie Justitie en Veiligheid een onderzoek verricht in onze organisatie zijn wij verplicht hieraan mee te werken. Dat geldt ook voor een onderzoek door de (Kinder)ombudsman. Medewerkers van de genoemde organisaties hebben tevens een geheimhoudingsverklaring getekend.

Met wie mogen jullie mijn gegevens uitwisselen?

SAVE Jeugdbescherming mag persoonlijke gegevens niet zomaar aan anderen doorgeven. Ook mogen wij niet zomaar persoonlijke gegevens opvragen. Daarvoor hebben wij toestemming nodig van de persoon van wie wij gegevens willen doorgeven of opvragen. Ook moeten wij beoordelen of de privacy van die persoon niet wordt geschonden door het uitwisselen van informatie. In de volgende situaties kunnen wij echter zonder toestemming de informatie met een derde uitwisselen:

  • Bij een ondertoezichtstelling mogen wij zonder toestemming informatie bij andere beroepskrachten opvragen die noodzakelijk is voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling. De beroepskrachten moeten ons deze informatie geven. Ook als zij een geheimhoudingsplicht hebben.
  • SAVE Jeugdbescherming is soms wettelijk verplicht informatie te verstrekken. Bijvoorbeeld aan de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd bij een calamiteit. Of het verstrekken van het BSN aan een jeugdhulpaanbieder om jeugdhulp te kunnen inzetten.
  • SAVE Jeugdbescherming mag zonder toestemming gegevens uitwisselen met de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, de rechterlijke macht en openbaar ministerie, Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden en de politie als dat nodig is om het kind te beschermen.
  • Als het voor het uitvoeren van de jeugdbescherming noodzakelijk is, verstrekt SAVE Jeugdbescherming gegevens aan hulpverleners of instanties die direct betrokken zijn bij de hulpverlening.
  • Als er sprake is van een (tucht)klacht of in het kader van juridische procedures mag SAVE Jeugdbescherming gegevens uitwisselen met de Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland, het tuchtcolleges en de Nationale- en Kinderombudsman.
  • Als een medewerker vindt dat hij of zij alleen door anderen te informeren ernstig nadeel, een strafbaar feit of gevaar voor het kind of een andere betrokkenen kan voorkomen, dan kan de medewerker persoonsgegevens verstrekken aan bijvoorbeeld de politie of inbrengen in een samenwerkingsverband zoals een Zorg- en Veiligheidshuis.
  • Ter controle van de facturering van ons werk geeft SAVE Jeugdbescherming persoonsgegevens (naam/adres/woonplaats/BSN en ingezette dienstverlening) door aan gemeenten. Dat kunnen zij ook doen als dit voor de gemeente noodzakelijk zijn voor de toegang tot jeugdhulp.
  • SAVE Jeugdbescherming is bevoegd om een melding te doen in het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd (ESAR, provincie Flevoland) of in de Verwijsindex risicojongeren (VIR; provincie Utrecht). In deze systemen staat alleen geregistreerd dat er een melding is gedaan. De reden van de melding of inhoudelijke informatie die SAVE Jeugdbescherming over het kind heeft. wordt er niet in vermeld. Een melding omvat alleen het BSN van het kind, de naam en contactgegevens van SAVE Jeugdbescherming en de datum van de melding.

Welke rechten heb ik als het gaat om verwerken van mijn persoonsgegevens?

 1. Recht op inzage van het dossier.
 2. Recht op informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 3. Correctie en aanvullen van persoonsgegevens wanneer deze feitelijke onjuist of niet volledig zijn opgenomen.
 4. Vernietiging van het dossier, tenzij bewaring van het dossier van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene of als de wet zich hiertegen verzet.
 5. Beperking van het verwerken van persoonsgegevens o.a. als de juistheid van persoonsgegevens wordt betwist (deze persoonsgegevens mogen dan tijdelijk niet verder verwerkt worden),
 6. Verzet tegen het verwerken van persoonsgegevens voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek vanwege specifieke persoonlijke omstandigheden (de gegevensverwerking wordt stopgezet)
 7. Het verkrijgen van een afschrift van de gegevens die over de betrokkene zijn opgenomen in het dossier.
Hier lees je meer over het dossier

 

Voor kinderen jonger dan 12 jaar of kinderen die wilsonbekwaam zijn, kunnen de rechten door de wettelijk vertegenwoordig worden uitgeoefend.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent ook nog het recht op vergetelheid, dataportabiliteit en een menselijk blik bij organisaties die op basis van automatisch verwerkte gegevens besluiten nemen. Deze rechten zijn niet toepassing op de gegevensverwerking door SAVE Jeugdbescherming.

Wil je gebruikmaken van één van deze rechten?
Wil jij inzage in je dossier? Correctie of vernietiging van gegevens? Aanvulling of beperking van persoonsgegevens? Dien dan een verzoek in bij de medewerker SAVE Jeugdbescherming. Indien nodig kijkt de Functionaris Gegevensbescherming mee naar je verzoek. Uiterlijk binnen een maand na je verzoek ontvang je een reactie. Bij complexe of meerdere verzoeken kan deze termijn verlengd worden. Je ontvangt hiervan tijdig een bericht.

Ben je het niet eens met het besluit over jouw verzoek? Dien dan binnen zes weken na de beslissing van SAVE Jeugdbescherming een verzoek in bij de burgerlijke rechter om een besluit te nemen over jouw verzoek aan SAVE Jeugdbescherming. Je hebt geen advocaat nodig om dit verzoek in te dienen bij de burgerlijke rechter.

Hoe lang bewaart SAVE Jeugdbescherming mijn gegevens?

 • Heb jij een jeugdbeschermingsmaatregel?
  Dan bewaart SAVE Jeugdbescherming het dossier uiterlijk 30 jaar. Die 30 jaar beginnen als de begeleiding door SAVE Jeugdbescherming stopt.
 • Heb jij een jeugdreclasseringsmaatregel?
  Dan bewaart SAVE Jeugdbescherming het dossier 20 jaar. Die 20 jaar beginnen als de begeleiding door SAVE Jeugdbescherming stopt.
 • Heb jij geen maatregel maar wel begeleiding door SAVE Jeugdbescherming?
  Dan bewaart SAVE Jeugdbescherming het dossier 20 jaar. Die 20 jaar beginnen als de begeleiding door SAVE Jeugdbescherming stopt.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

De beveiliging van persoonsgegevens vindt plaats via meerdere technische en organisatorische maatregelen zoals Firewalls, Virusscanners, wachtwoordbeleid, logging van toegang, gedragsregels en bewustwordingscampagnes voor medewerkers.

Ik heb een klacht over de verwerking van mijn persoonsgegevens

 • Ben je niet tevreden over hoe SAVE Jeugdbescherming omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens?
 • Heb je een klacht over de manier waarop je bent bejegend in verband met bepalingen in het privacyreglement? Dan kun je een klacht indienen bij de (onafhankelijke) Klachtencommissie Jeugd Midden-Nederland.
 • Ben je het niet eens met het besluit over jouw verzoek?
  Dien dan binnen zes weken na de beslissing van SAVE Jeugdbescherming een verzoek in bij de burgerlijke rechter om een besluit te nemen over jouw verzoek aan SAVE Jeugdbescherming. Je hebt geen advocaat nodig om dit verzoek in te dienen bij de burgerlijke rechter.

Documenten

Privacyreglement GI voor cliënten (versie 5.0 januari 2024) Folder verwerking persoonsgegevens SAVE Jeugdbescherming

Contactpersonen

 1. Vragen over privacy, het verwerken van persoonsgegevens of jouw verzoek tot inzage, correctie of vernietiging van het dossier?
  Neem dan contact op met de Privacy Officer van Samen Veilig Midden-Nederland.
 2. Onafhankelijk advies over privacy en het verwerken van persoonsgegevens door SAVE Jeugdbescherming?
  Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.
 3. Ontevreden over hoe SAVE Jeugdbescherming omgaat met jouw persoonsgegevens?
  neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

De verwerking van uw persoonsgegevens

Lees meer over De verwerking van uw persoonsgegevens
Lees meer over De verwerking van uw persoonsgegevens

Bent u ontevreden? Laat het ons weten!

Lees meer over Bent u ontevreden? Laat het ons weten!
Lees meer over Bent u ontevreden? Laat het ons weten!

Nieuwsbrief aanmelding

Blijf op de hoogte van al ons laatste nieuws! Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.